Język angielski

JĘZYK  ANGIELSKI

Zajęcia prowadzi Pani Eliza Kosmalska

 Cele programu:

 1. Rozwój sprawności i kompetencji językowych.
  • sprawność rozumienia ze słuchu – akcent położony na rozwijanie sprawności zrozumienia słuchowego w zakresie określonym poprzez treści nauczania,
  • sprawność mówienia – występuje prawie wyłącznie w połączeniu z nauką piosenek, rymowanek, wierszyków,
  • inne umiejętności – opanowanie piosenek, wyliczanek i wierszy objętych programem, umiejętność zabawy w gry językowe, umiejętność korzystania ze słownika obrazkowego.
 2. Zakres tematyczny – ściśle zintegrowany z programem wychowania w przedszkolu. Treści nauczania obejmują podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego.

Zadania:

 • rozwijanie u dzieci wiary we własne możliwości językowe,
 • zapewnienie dostępu do stosowanych materiałów autentycznych, w tym głównie piosenek i wierszy w wykonaniu dzieci angielskich, bajek oraz kaset do książek kursowych,
 • stopniowe przygotowanie dzieci do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego – poprzez uwrażliwienie dzieci na język angielski spotykany w codziennym życiu, poza zajęciami języka angielskiego,
 • zapewnienie dzieciom możliwości stosowania języka angielskiego jako narzędzia przy wykonywaniu indywidualnych czy też zespołowych projektów, w tym prac plastyczne-językowych,
 • rozwijanie u dzieci postawy ciekawości, otwartości i akceptacji wobec innych kultur.