Warsztaty dziennikarskie z Przeglądem Konińskim 15.03.2016

W A R S Z T A T Y  D Z I E N N I K A R S K I E  Z  P R Z E G L Ą D E M  K O N I Ń S K I M

15 marca 2016 roku, dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w warsztatach dziennikarskich z „Wydawnictwem – Przegląd Koniński”.
Zajęcia odbyły się na terenie przedszkola. Dzieci skonfrontowały i usystematyzowały wiedzę o pracy dziennikarzy prasowych, wykonały iście dziennikarskie zadanie – odtworzyły wiernie jedną ze stron „Przeglądu Konińskiego” mając do dyspozycji wzór, „gazetowe puzzle” i klej.
Dzieci z grupy młodszej wykonały kartę pracy – logo „Przeglądu Konińskiego”.
Uczestnicy spotkania ustawili się do wspólnego zdjęcia, które ukazało się na łamach gazety wdniu 5 kwietnia.
Całe spotkanie przebiegło w miłej, swobodnej atmosferze.