Wiosennie w filii Gosławice-Zamek 16.03.2016

W I O S E N N I E  W  F I L L I  G O S Ł A W I C E-Z A M E K

Grupa starszaków z naszego przedszkola wybrała się do biblioteki.
Roześmiane dzieci opowiadały o zauważonych zwiastunach wiosny.
Były pierwsze listki na drzewach i krzewach, pierwszy bocian na łące, białe przebiśniegi i fioletowe sasanki.
Pogadanka jakiej wysłuchały dotyczyła tradycji wielkanocnych.
Oprócz baranka i pisanek najważniejszy był zajączek, który przynosi prezenty.
Dużo zabawy i twórczej aktywności przedszkolaki wykazały podczas malowania pisanek.
Wystawkę prac można obejrzeć w bibliotece.