POWRÓT DO PLACÓWEK

           PROCEDURA  ORGANIZACJI  OPIEKI W PRZEDSZKOLU NR 13  „SŁONECZKO”  

Opracowano na podstawie:
Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567);
Art. 68, ust.1 pkt  6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 ze zm.);
Statutu Przedszkola nr 13 „Słoneczko”” w Koninie.

    §1.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ – JEŻELI W NINIEJSZEJ PROCEDURZE JEST MOWA O:

Przedszkolu/placówce – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 13 „Słoneczko” w Koninie

Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola nr 13 „Słoneczko” w Koninie

Dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola nr 13 „Słoneczko” w Koninie

Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców/prawnych opiekunów wychowanków Przedszkola
nr 13 „Słoneczko” w Koninie

       Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 13 „Słoneczko” w Koninie
Woźnych oddziałowych – należy przez to rozumieć pracowników obsługi, tj. woźne oddziałowe i pomoce nauczyciela zatrudnione w Przedszkolu nr 13 „Słoneczko” w Koninie
Salach – należy przez to rozumieć sale zajęć i zabaw/pomieszczenia w których będą przebywały dzieci przydzielone do poszczególnych grup.

                   §2.

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJĄCA PRACOWNIKÓW, RODZICÓW I DZIECI

1.      Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali w której spożywa również posiłki.

2.      Do grupy przyporządkowanych jest dwóch nauczycieli naprzemiennie oraz jedna woźna oddziałowa.

3.      Do grupy w której czas pobytu dziecka wynosi 5 godzin, przyporządkowany jest jeden nauczyciel i jedna woźna oddziałowa.

4.      W salach, które będą przystosowane do sprawowania opieki na dziećmi w okresie reżimu sanitarnego, zgodnie z sugerowanymi 4m2/os. może przebywać od 6 do 10 dzieci (w zależności od metrażu sali) oraz jeden nauczyciel i jedna woźna oddziałowa.

5.      Zachowanie liczby dzieci wskazanej w ust.4 będzie możliwe jedynie przy pełnym składzie osobowym nauczycieli.

6.      Przydział dzieci do poszczególnych sal będzie dokonany na podstawie m.in. ilości zadeklarowanych godzin pobytu.

7.      W okresie otwarcia przedszkola na podstawie zasad przeciwepidemicznych nie obowiązują obecnie funkcjonujące przydziały dzieci do grup.

8.      Przydziały dzieci do grup w okresie funkcjonowania przedszkola na zasadach przeciwepidemicznych będą w miarę możliwości uwzględniały wiek dzieci oraz pokrewieństwo.

9.      Przydziały do grup mogą ulegać zmianie w zależności od frekwencji dzieci przy zachowaniu maksymalnej ilości dzieci wskazanej w ust.4. i zgłoszenia dziecka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2020 r.

10.  Poszczególne grupy dzieci nie mogą się ze sobą spotykać ani w budynku przedszkola, ani poza nim.

11.  Pobyt na świeżym powietrzu będzie możliwy jedynie w sytuacji sprzyjających warunków pogodowych i będzie dotyczył  spacerów grup naprzemiennie po ogrodzie przedszkolnym.

12.  Grupy będą mogły korzystać z karuzeli i jednego bujaka. W tym czasie gdy dzieci będą na placu będzie odbywało się wietrzenie sal.

13.  Sale będą wietrzone co godzinę.

14.  W salach można korzystać z radiomagnetofonu, który po każdym użyciu podlega dezynfekcji przez woźną oddziałową danej grupy.

15.  Obowiązuje całkowity zakaz wyjść poza teren przedszkola.

16.  W salach w których będą przebywać dzieci usunąć należy: dywany, firany i inne materiałowe ozdoby okien (nie dotyczy rolet okiennych) oraz wszystkie przedmioty i zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować szczególnie przedmioty i zabawki pluszowe, materiałowe, przedmioty drobne np. klocki, książki itp.

17.  Ostateczne ustalenia w sprawie usuwania z sal przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować podejmuje dyrektor wspólnie z nauczycielem i woźną oddziałową.

18.  Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów, zabawek z domu i zabierania przedmiotów i zabawek do domu.

19.  Dystans społeczny pomiędzy pracownikami, w każdej przestrzeni przedszkola wynosi minimum  1,5 m.

20.  Obowiązuje całkowity zakaz kontaktowania się personelu pionu kuchennego z dziećmi.

21.  Personel kuchenny zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi, przygotowane posiłki ustawia na wózku kuchennym, wózek ustawia w wejściu do kuchni, skąd jest zabierany przez woźną oddziałową danej grupy.

22.  Woźna oddziałowa danej grupy podaje posiłek, sprząta po posiłku, dezynfekuje stoliki  i krzesła, przygotowuje naczynia po posiłku do umycia i wyparzenia.

23.  Podczas posiłków i zabaw przy stoliku może siedzieć maksymalnie naprzeciwko siebie – biorąc pod uwagę długość stolika – dwoje dzieci.

24.  Zadaniem rodziców, nauczycieli i woźnych oddziałowych jest codzienne przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z powszechnie obowiązującym schematem i nie podawać ręki na powitanie.

25.  Zadaniem nauczycieli i woźnych oddziałowych jest dopilnowanie, by dzieci myły ręce jak najczęściej w szczególności przed posiłkami, po posiłkach, po powrocie ze spaceru po ogrodzie, po skorzystaniu z toalety.

26.  Zadaniem rodziców, nauczycieli i woźnych oddziałowych jest codzienne przypominanie dzieciom o sposobie i konieczności zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.

27.  Zadaniem nauczycieli, którzy z racji wieku lub istotnych problemów zdrowotnych nie będą wykonywać pracy bezpośrednio z dziećmi, będzie organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość dla dzieci pozostających w domach.

§3.
OBOWIĄZKI RODZICÓW W TYM ZASADY KONTAKTU Z PRZEDSZKOLEM

                      1.      Dziecko może przyprowadzić i odebrać tylko jeden z rodziców, który nie może wykazywać żadnych objawów chorobowych.

2.      Rodzice i inne osoby mają zakaz wchodzenia do budynku przedszkola.

3.      Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola zatrzymuje się przy drzwiach, używa dzwonka, zdejmuje dziecku maseczkę (jeżeli dotyczy) i oczekuje na otwarcie drzwi przez pracownika.

4.      Wyposażony w odzież ochronną pracownik odbiera dziecko od rodzica, mierzy dziecku temperaturę.

5.      Jeżeli temperatura dziecka jest prawidłowa, rodzic odchodzi, a pracownik pomaga dziecku rozebrać się i odprowadza je do sali, gdzie opiekę przejmuje nauczyciel.

6.      Przyprowadzenie dziecka do przedszkola w okresie epidemicznym jest jednoznaczne  w wyrażeniem zgody na mierzenie dziecku temperatury na wejściu oraz w ciągu dnia, jeżeli nauczyciel/pracownik uzna to za konieczne, np. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

7.      Dziecko przynosi ze sobą czystą odzież/bieliznę na przebranie.

8.      Dostarczona odzież pozostaje w przedszkolu do momentu konieczności jej wymiany.

9.      Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących jakąkolwiek chorobę, w szczególności zakaźną.

10.  Nie zaleca się, by w okresie epidemicznym uczęszczały do przedszkola dzieci z chorobami przewlekłymi w tym z alergiami.

11.  Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób  i niezwłocznie powiadomieni zostaną o tym fakcie rodzice w celu pilnego odebrania dziecka  z przedszkola.

12.  Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

13.  Odbierając dziecko z przedszkola zatrzymaj się na zewnątrz przy głównych drzwiach, użyj dzwonka, poczekaj na pracownika. Podaj mu imię i nazwisko dziecka i czekaj aż pracownik odbierze dziecko z grupy, ubierze je  i odprowadzi do rodzica lub innej upoważnionej do odbioru osoby.

14.  Jeżeli zaistnieje konieczność odebrania dziecka przez osoby inne aniżeli rodzic, należy wypełnić  druk upoważnienia i przekazać go pracownikowi odbierającemu dziecko od rodzica.

15.  Komunikacja rodziców z nauczycielami odbywa się wyłączenie drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email, telefonu lub innego ustalonego wspólnie źródła komunikacji.

16.  Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola nie udzielają ustnie żadnych informacji na temat funkcjonowania dziecka.

17.  Jeżeli zajdzie taka potrzeba nauczyciel skontaktuje się z rodzicem na zasadach opisanych  w ust. 15

18.  Jeżeli zajdzie taka konieczność rodzic skontaktuje się z nauczycielem na zasadach opisanych  w ust.15.

19.  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzice mają obowiązek mieć włączone telefony  i odbierać wszystkie połączenia od nauczycieli lub dyrektora.

20.  Obowiązkiem rodziców jest systematyczne śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole13.konin.pl,  szczególnie zakładki AKTUALNOŚCI- PRACA  ZDALNA.

21.  Jeżeli zajdzie konieczność wejścia rodzica do budynku przedszkola ma on obowiązek posiadania maseczki zakrywającej usta i nos, rękawiczek oraz zobowiązany jest odkazić ręce  w oznaczonym punkcie i zachować 2 m dystans społeczny.

22.  Obowiązkiem rodziców jest bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

§4.
ZASADY PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE EPIDEMICZNYM

1.     Do przedszkola w okresie reżimu epidemicznego będą przyjmowane wyłącznie dzieci obojga rodziców pracujących i rodziców pracujących, którzy samotnie wychowują dzieci.

1)      samotne wychowywanie dziecka ustalone zostanie na podstawie posiadanej przez przedszkole dokumentacji  (wniosek i oświadczenie).

2.     Obowiązkiem rodzica, który chce skorzystać z opieki/zajęć w przedszkolu w okresie epidemicznym jest przesłanie na adres poczty elektronicznej przedszkola – przedszkole@p13.konin.pl  informacji zawierającej:

1)      imię i nazwisko dziecka

2)      pełnej nazwy miejsc zakładów pracy obojga rodziców

3)      godzin od  –  do pobytu dziecka

4)      w temacie maila należy bezwzględnie wpisać Imię i Nazwisko dziecka.

3.     Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w okresie epidemicznym, mają dzieci:

1)      obojga rodziców pracujących w  systemu ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu
i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

2)      obojga pracujących, w tym co najmniej  jeden z rodziców pracujący w systemu ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

3)      pracowników przedszkola, by mogli oni świadczyć pracę.

4)      obojga rodziców pracujących w funkcjonujących obecnie zakładach  pracy, instytucjach, które nie dają możliwości pracy zdalnej.

4.     Na prośbę przedszkola rodzice będą zobowiązani do przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu z adnotacją pracodawcy o braku możliwości prowadzenia pracy w formie zdalnej oraz informacji, że pracownik nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, ojcowskim lub innym. Druk oświadczenia zostanie przesłany do rodziców, którzy zgłosili dziecko do korzystania z opieki.

5.     Druk  zaświadczeń otrzymają rodzice na adres email, który podali w związku z informacją wskazaną w ust.2.

6.     Oświadczenia, o których mowa w ust.4, na minimum 4 dni przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, należy przesłać drogą elektroniczną na adres poczty – przedszkole@p13.konin.pl w temacie emaila wpisując IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

7.     Informację zwrotną o możliwości przyprowadzenia dziecka do placówki otrzymają rodzice w trybie odwrotnym na minimum 2 dni przed tym wydarzeniem.

8.     Dla jednego dziecka lub rodzeństwa obowiązuje zawsze korespondowanie z tego samego adresu poczty elektronicznej.

§5.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1.      Przed wejściem na holl główny budynku należy zdezynfekować ręce w oznaczonym miejscu.

2.      Przedszkole prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików w salach   i zmywalniach,  klawiatur, włączników, toalety dziecięcej i toalety dla personelu.

3.      Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

4.      Wszyscy pracownicy przedszkola będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice 9w miarę potrzeb),  a dodatkowo woźne oddziałowe także w fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

5.      Stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników.

6.      W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostaną instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a w salach zajęć, zmywalniach i pomieszczeniach kuchni dodatkowo instrukcje stosowania maseczek i rękawiczek jednorazowych.

§6.

  GASTRONOMIA

1.       Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci może odbywać się jedynie pod nadzorem nauczyciela/woźnej oddziałowej zgodnie z dotychczas obowiązującymi standardami higieniczno – sanitarnymi.

2.      Przy organizacji żywienia (kuchnia) obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy zachować zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego wśród pracowników kuchni, którzy mają obowiązek zachowania odległość stanowisk pracy  i korzystania z środki ochrony osobistej, płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni  i sprzętów.

3.      Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

4.      Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,  w temperaturze minimum 600 C lub je wyparzać.

5.      Dostawcy towarów mają zakaz wchodzenia do budynku.

6.      Towar od dostawców odbiera intendent.

7.      Pracownicy wskazani z pkt 6 muszą posiadać na sobie środki ochrony indywidualnej, które należy zmienić i/lub zdezynfekować po każdym kontakcie z dostawcą.

§7.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA

1.      Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2.      Wszyscy pracownicy zobowiązani są stosować środki ochrony osobistej zapewnione przez pracodawcę.

3.      W przedszkolu wyznacza się obszar, w którym będzie można odizolować osobę (dziecko, pracownika) w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie to będzie oznaczone napisem „Miejsce izolacji” i będzie wyposażone w środki ochrony i płyn do dezynfekcji.

4.      Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie mogą przychodzić do pracy, ich obowiązkiem jest pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

5.      Obowiązkiem wszystkich pracowników jest bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.

6.      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem nastąpi niezwłoczne odsunięcie go od pracy. Jednocześnie wstrzymane zostaje przyjmowanie dzieci i powiadomiona zostaje właściwa miejscowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.

7.      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

8.      W sytuacji opisanej w pkt 6 nastąpi:

1)      sporządzenie przez pracownika kadr listy osób (dzieci i pracowników) przebywających  w tym czasie w przedszkolu;

2)      stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i ustalone zostanie ewentualne wdrażanie dodatkowych procedur biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9.      Wszelkie wątpliwości należy konsultować z dyrektorem, który w razie konieczności zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

§8.

  INNE WAŻNE INFORMACJE

1.      Przedszkole pozostaje całkowicie zamknięte dla wszystkich osób z zewnątrz.

2.      Wszelkie sprawy, które prowadzi przedszkole są możliwe do załatwienia drogą elektroniczną przedszkole@p13.konin.pl  lub telefoniczną 63 242 74 80.

3.      Najważniejsze informacje organizacyjne będą publikowane na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole13.konin.pl , której śledzenie jest obowiązkiem wszystkich zainteresowanych podmiotów.

4.      Procedura obowiązuje w równym stopniu pracowników, rodziców, dzieci, osoby trzecie  w okresie trwania reżimu epidemicznego lub do odwołania.
5.      Łamanie i niedostosowanie się do zapisów niniejszej procedury będzie skutkowało:

1)      w przypadku rodziców wykreśleniem dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola  w okresie epidemicznym;

2)      w przypadku pracowników wyciągnięciem konsekwencji wynikających z kodeksu pracy i/lub karty nauczyciela;

3)   w przypadku osób trzecich wezwaniem policji.

6.      Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe przekazywanie przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, mogących mieć wpływ na zdrowie dzieci uczęszczających do placówki.

1.      Ważne numery telefonów:

 

 

Dokumenty do pobrania

Ankieta dla rodziców- opr.na podstawie materiałów od bhp (003)

deklaracja P13

oświadczenie o zatrudnieniu

oświadczenie rodziców