Author: Jolanta Kokocińska

Więcej PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA

PROCEDURA

ORGANIZACJI OPIEKI

W PRZEDSZKOLU NR 13 „SŁONECZKO”

Opracowano na podstawie:
Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567);
Art. 68, ust.1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 ze zm.);
Statutu Przedszkola nr 13 „Słoneczko”” w Koninie.
§ 1.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ – JEŻELI W NINIEJSZEJ PROCEDURZE JEST MOWA O:

Przedszkolu/placówce – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 13 „Słoneczko” w Koninie

Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola nr 13 „Słoneczko” w Koninie

Dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola nr 13 „Słoneczko” w Koninie

Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców/prawnych opiekunów wychowanków Przedszkola
nr 13 „Słoneczko” w Koninie

Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 13 „Słoneczko” w Koninie
Woźnych oddziałowych – należy przez to rozumieć pracowników obsługi, tj. woźne oddziałowe i pomoce nauczyciela zatrudnione w Przedszkolu nr 13 „Słoneczko” w Koninie
Salach – należy przez to rozumieć sale zajęć i zabaw/pomieszczenia w których będą przebywały dzieci przydzielone do poszczególnych grup.

§ 2.
ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJĄCA PRACOWNIKÓW I DZIECI

 1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, tj.: kaszel, katar, podwyższona temperatura.

 2. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dziecka, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 3. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez jednego rodzica bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.

 4. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, w której spożywa również posiłki.

 5. Do grupy przyporządkowanych jest dwóch nauczycieli naprzemiennie oraz jedna woźna oddziałowa i nauczyciele realizujący zajęcia dodatkowe: j. angielski i religia.

 6. W grupie może przebywać 25 dzieci.

 7. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi 1,5m.

 8. Poszczególne grupy dzieci nie mogą się ze sobą spotykać w budynku przedszkola, tzn. nie będą organizowane spotkania integracyjne, wspólne uroczystości, zajęcia z zewnątrz. Nie będzie otwartych uroczystości dla rodziców.

 9. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu, mogą także korzystać z wyznaczonych urządzeń zabawowych, które będą dezynfekowane lub myte detergentami przed wyjściem dzieci na plac.

 10. Sale będą wietrzone co godzinę i w miarę potrzeb.

 11. W salach w których będą przebywać dzieci usunięto: dywany, firany i inne materiałowe ozdoby okien (nie dotyczy rolet okiennych) oraz wszystkie przedmioty i zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować szczególnie przedmioty i zabawki pluszowe, materiałowe, przedmioty drobne np. klocki, książki itp.

 12. Ostateczne ustalenia w sprawie usuwania z sal przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować podejmuje dyrektor wspólnie z nauczycielem i woźną oddziałową.

 13. Wykorzystywany sprzęt i zabawki będą dezynfekowane w miarę potrzeb.

 14. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów, zabawek z domu i zabierania przedmiotów i zabawek do domu.

 15. Dystans społeczny pomiędzy pracownikami, w każdej przestrzeni przedszkola wynosi minimum 1,5 m.

 16. Obowiązuje zakaz kontaktowania się personelu pionu kuchennego z dziećmi.

 17. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zakrywania ust i nosa podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci. Podczas pracy z dziećmi maseczki nie są konieczne.

 18. Personel kuchenny zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi, przygotowane posiłki ustawia na wózku kuchennym, wózek ustawia w wejściu do kuchni, skąd jest zabierany przez woźną oddziałową danej grupy.

 19. Woźna oddziałowa danej grupy podaje posiłek, sprząta po posiłku, dezynfekuje stoliki i krzesła, przygotowuje naczynia po posiłku do umycia i wyparzenia.

 20. Zadaniem nauczycieli i woźnych oddziałowych jest codzienne przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z powszechnie obowiązującym schematem i nie podawać ręki na powitanie.

 21. Zadaniem nauczycieli i woźnych oddziałowych jest dopilnowanie, by dzieci myły ręce jak najczęściej w szczególności przed posiłkami, po posiłkach, po powrocie ze spaceru po ogrodzie, po skorzystaniu z toalety.

 22. Zadaniem nauczycieli i woźnych oddziałowych jest codzienne przypominanie dzieciom o sposobie i konieczności zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.

 23. Zadaniem nauczycieli, którzy z racji wieku lub istotnych problemów zdrowotnych nie będą wykonywać pracy bezpośrednio z dziećmi, będzie organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość dla dzieci pozostających w domach.

 24. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie na terenie przedszkola osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i tylko w wyznaczonych obszarach (dostawcy, listonosz, instytucje państwowe), z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 25. Osobom postronnym wstęp na teren przedszkola jest zabroniony.

 26. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek zwracać uwagę na osoby wchodzące do przedszkola, w tym także rodziców, aby były przestrzegane obowiązujące zasady.

§ 3.
OBOWIĄZKI I ZADANIA RODZICÓW W TYM ZASADY KONTAKTU Z PRZEDSZKOLEM

 1. Dziecko może przyprowadzić i odebrać tylko jeden z rodziców, który nie może wykazywać żadnych objawów chorobowych.

 2. Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 3. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola zatrzymuje się przy drzwiach, używa dzwonka, oczekuje na otwarcie drzwi przez pracownika lub sprawdza czy może wejść do budynku.

 4. Do budynku można wejść tylko po zakryciu ust i nosa maseczką i po dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym, który wraz z instrukcją prawidłowego dezynfekowania znajduje się w holu przedszkola.

 5. Rodzice mogą wejść do przedszkola po spełnieniu następujących zasad:

1 rodzic z dzieckiem,

– dystans od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 metra,

– dystans od pracowników przedszkola 1,5 metra,

w szatni podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci może przebywać nie więcej niż 4 rodziców i ich dziecko,

– nie należy wchodzić do przedszkola, gdy w szatni jest czworo rodziców,

dlatego też konieczna musi być sprawna, szybka i skuteczna komunikacja z dzieckiem (nie przedłużanie pobytu rodzica w placówce),

– rodzic dopilnowuje, aby dziecko przed wejściem do sali umyło ręce wodą i mydłem (dzieciom do 6 roku życia nie dezynfekuje się rąk środkami do dezynfekcji),

rodzice proszeni są o niewchodzenie do toalety dzieci.

_ rodzice nie wchodzą do sal zajęć.

 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola z dniem 1 września jest jednoznaczne w wyrażeniem zgody na mierzenie temperatury, gdy dziecko będzie przejawiało oznaki chorobowe.

 2. Jeśli dziecko ma chorobę przewlekłą (alergię) rodzic zobowiązany jest w trybie natychmiastowym przedstawić zaświadczenie od lekarza o chorobie alergicznej.

 3. Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomieni zostaną o tym fakcie rodzice w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 4. Dziecko z przedszkola powinno być odbierane przez jednego z rodziców lub gdy nie ma takiej możliwości przez osobę upoważnioną.

 5. Zaleca się, aby ograniczyć ilość osób upoważnionych.

 6. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzice mają obowiązek mieć włączone telefony i odbierać wszystkie połączenia od dyrektora lub nauczycieli.

 7. Zadaniem rodziców jest codzienne przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z powszechnie obowiązującym schematem i nie podawać ręki na powitanie.

 8. Zadaniem rodziców jest codzienne przypominanie dzieciom o sposobie i konieczności zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.

 9. Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie i dostosowanie się do zaistniałej sytuacji, a także świadomość, że niedostosowanie się do nich może mieć wpływ na narażenie zdrowia pracowników przedszkola i przebywających w nim dzieci.

 10. Obowiązkiem rodziców jest systematyczne śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole13.konin.pl, w zakładce AKTUALNOŚCI.

 11. Obowiązkiem rodziców jest bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem na holl główny budynku należy zdezynfekować ręce w oznaczonym miejscu.

 2. Przedszkole prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików w salach i zmywalniach, klawiatur, włączników, toalety dziecięcej i toalety dla personelu.

 3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 4. Wszyscy pracownicy przedszkola są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice w miarę potrzeb, a dodatkowo woźne oddziałowe także w fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 5. Stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników.

 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i przy wejściu do przedszkola wywieszone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk, numery telefonów alarmowych, a w salach zajęć, zmywalniach i pomieszczeniach kuchni dodatkowo instrukcje stosowania maseczek i rękawiczek jednorazowych.

§ 5.

GASTRONOMIA

 1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci może odbywać się jedynie pod nadzorem nauczyciela/woźnej oddziałowej zgodnie z dotychczas obowiązującymi standardami higieniczno – sanitarnymi.

 2. Przy organizacji żywienia (kuchnia) obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy zachować zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego wśród pracowników kuchni, którzy mają obowiązek zachowania odległość stanowisk pracy i korzystania z środki ochrony osobistej, płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600 C lub je wyparzać.

 5. Dostawcy towarów mogą wchodzić do budynku tylko w wyznaczonych obszarach z zachowaniem wymogów sanitarnych.

 6. Towar od dostawców odbiera intendent.

 7. Intendent musi posiadać na sobie środki ochrony indywidualnej, które należy zmienić i/lub zdezynfekować po każdym kontakcie z dostawcą.

§ 6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są stosować środki ochrony osobistej zapewnione przez pracodawcę.

 3. W przedszkolu wyznacza się obszar, w którym będzie można odizolować osobę (dziecko, pracownika) w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie to oznaczone jest napisem „Izolatka” i jest wyposażone w środki ochrony i płyn do dezynfekcji.

 4. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie mogą przychodzić do pracy, ich obowiązkiem jest pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 5. Obowiązkiem wszystkich pracowników jest bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem nastąpi niezwłoczne odsunięcie go od pracy. Jednocześnie wstrzymane zostaje przyjmowanie dzieci i powiadomiona zostaje właściwa miejscowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.

 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. W sytuacji opisanej w pkt 6 nastąpi:

 1. sporządzenie przez pracownika kadr listy osób (dzieci i pracowników) przebywających w tym czasie w przedszkolu;

 2. stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i ustalone zostanie ewentualne wdrażanie dodatkowych procedur biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 1. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z dyrektorem, który w razie konieczności zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

§ 7.

INNE WAŻNE INFORMACJE

 1. Przedszkole pozostaje zamknięte dla wszystkich osób z zewnątrz z wyłączeniem dostawców i urzędników państwowych.

 2. Wszelkie sprawy, które prowadzi przedszkole są możliwe do załatwienia drogą elektroniczną przedszkole@p13.konin.pl lub telefoniczną 63 242 74 80.

 3. Najważniejsze informacje organizacyjne będą publikowane na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole13.konin.pl , której śledzenie jest obowiązkiem wszystkich zainteresowanych podmiotów.

 4. Procedura obowiązuje w równym stopniu pracowników, rodziców, dzieci i osoby trzecie w czasie trwania epidemii do odwołania.

 5. Łamanie i niedostosowanie się do zapisów niniejszej procedury będzie skutkowało:

 1. w przypadku pracowników wyciagnięciem konsekwencji wynikających z kodeksu pracy i/lub karty nauczyciela;

 2. w przypadku osób trzecich wezwaniem policji,

 3. w przypadku rodziców narażenie zdrowia pracowników przedszkola i przebywających w nim dzieci.

 1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe przekazywanie przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, mogących mieć wpływ na zdrowie dzieci uczęszczających do placówki.

PROCEDURA

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 1. Pracownicy przedszkola powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
  i Ministra Zdrowia
  , dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.

 • Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci,

 • Powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną

 • Stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik:

 • należy poddać gruntownemu sprzątaniu,

 • zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz

 • zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 1. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 2. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu
  (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 3. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
  w części przedszkola,
  w których przebywała osoba podejrzana
  o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych
  Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 1. Ważne numery telefonów:

Więcej o: ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dnia 25.06.2020 roku, odbyło się zakończenie roku szkolnego dla dzieci odchodzących do I klasy. Ze względu na ograniczone funkcjonowanie przedszkola, zakończenie odbyło się na placu przedszkolnym. Wszystkim absolwentom życzymy bezpiecznych wakacji i powodzenia w szkole.

 

ŻYCZENIA OD PANI DLA DZIECI.

Chcę wam życzyć na początek,
Żeby nauka szła jak z płatka
Żeby tyle było szóstek,
ile pszczół na polnych kwiatkach.
Żeby pochwał było tyle,
ile szyszek w gęstym borze,
żeby w szkole było milej
niż nad rzeką lub nad morzem.
Długopisy, wszystkie pióra
niechaj piszą mądrze, ładnie
i niech skrzypią tak jak żuraw,
kiedy błąd się gdzieś zakradnie.

Życzę zabaw z kolegami
kolegów do zabawy,
Szczęścia, zdrowia, pomyślności,
i w klasie pierwszej wiele wytrwałości.
Bądźcie zdrowe, miłe i radosne,
miejcie w sercach zawsze wiosnę.
Niech wam świeci promyk słońca,
Na cenzurkach szkół do końca.

 

DO SZANOWNYCH RODZICÓW”

Drodzy Rodzice, którzy przedszkole wkrótce opuścicie,
Ponieważ pewne doświadczenie mamy, i klasę I świetnie już znamy
Przyjmijcie od nas kilka rad,
By dziecko było z Was zadowolone i szkolnych stresów pozbawione:
– W zadaniach dziecku pomagajcie,
– Codziennie jego zeszyty sprawdzajcie,
– Na wywiadówki się nie spóźniajcie,
– Do wychowawcy się uśmiechajcie,
– O wszystkim z córką rozmawiajcie,
– I uwag syna wysłuchajcie,
– Nigdy nie mówcie dziecku, że…

„Ciągle wszystko robisz źle, jesteś leniem patentowym,
Do nauki nie gotowym.
Masz dziurawe ręce i dwie lewe nogi,

Co z Ciebie wyrośnie mój synusiu drogi,
Kim będziesz w przyszłości, moja córuś miła?
Ciągle do nauki będę cię goniła.”

A Wasze dziecko ma już siedem lat
I potrzebuje Waszych mądrych rad,
Mówcie mu zatem o każdej porze,
Że jeśli zechce, to wszystko może,
Że nie jest gorsze od innych dzieci,
I że dla niego też słońce świeci.

Więcej SZANOWNI RODZICE

SZANOWNI RODZICE

SZANOWNI RODZICE

Dziś po raz ostatni przesyłamy karty pracy i materiały do wykorzystania w pracy zdalnej z dziećmi. Przed nami wakacje. Życzymy Rodzicom i Dzieciom, abyście spędzili je w sposób radosny, życzymy dużo wypoczynku, miłych i ciekawych doznań.

Mamy nadzieję, że po wakacjach we wrześniu spotkamy się w przedszkolu, aby znowu kontynuować naszą edukacyjną podróż razem z dziećmi.

Czas wakacji nie zwalnia nas jednak od zasad, o których powinniśmy pamiętać w trosce przed zachorowaniem na koronawirusa. Należy pamiętać, że:

 1. Podstawowym środkiem chroniącym przed zakażeniem jest higiena rąk (częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu) i unikanie kontaktu z osobami, które mogą być zakażone koronawirusem
 2. Należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
 3. Jeśli to możliwe, w kontaktach z innymi osobami należy zachować odległość co najmniej 1 metra.
 4. W czasie powitania i pożegnania nie należy się całować. Podczas epidemii wskazane jest też ograniczanie podawania ręki.
 5. Należy unikać kontaktu z osobami, u których występują objawy choroby układu oddechowego, przy czym trzeba pamiętać, że u części osób, szczególnie u dzieci, zakażenie może być bezobjawowe.

Zaleceń dotyczących profilaktyki powinny szczególnie rygorystycznie przestrzegać osoby obciążone dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Należą do nich:

 • osoby starsze
 • z chorobami przewlekłymi (przewlekłymi chorobami układu krążenia, układu oddechowego, nadciśnieniem tętniczym, chorobami nowotworowymi, cukrzycą)
 • w stanie immunosupresji, czyli np. przyjmujące leki obniżające odporność lub z chorobami, które wiążą się z obniżoną odpornością,
 • kobiety w ciąży.

Osoby te w czasie epidemii powinny:

 • unikać miejsc zatłoczonych, m.in. środków zbiorowej komunikacji w porach największego tłoku
 • imprez masowych                                                                                                                   
 • ograniczyć przemieszczanie się

WSZYSTKIEGO DOBREGO I DO ZOBACZENIA.

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 13 „Słoneczko”

Więcej 18.06.2020 Zadania do wykonania gr II

18.06.2020 Zadania do wykonania gr II

Drodzy Rodzice.

W ostatnim czerwcowym tygodniu porozmawiajcie z dziećmi o zbliżających się wakacjach. Podyskutujcie o tym, co warto spakować do wakacyjnego plecaka.

Wspólnie omówcie wakacyjne plany ze szczególnym uwzględnieniem dbania o bezpieczeństwo w tym miejscu, w którym dziecko będzie przebywać.

Omówcie zasady bezpieczeństwa podczas spędzania wakacji nad wodą, w górach, w dużym mieście.  

propozycje zajęć – kliknij

Więcej Zajęcia logopedyczne w domu

Zajęcia logopedyczne w domu

głoska r-gra planszowa głoska z-gra z kostką głoska cz-tęcza

Polecam:

głoska r-gra planszowa

głoska z-gra z kostką

głoska cz-tęcza

Polecam:

1 instrukcja

b-p

d-t

g-k

w-f

z-s

Polecam:

logopedia 11 tydz – klik

logopedia 11 tydz (2) – klik

logopedia 11 tydz. (3) – klik

 

Polecam:

logopedia – klik

logopedia – klik

 

Polecam:

Ćwiczenia logopedyczne 5 – klik

 

Polecam:

Ćwiczenia logopedyczne 4 – klik

 

Polecam:

logopedia 3 – klik

 

Polecam :

Gra-planszowa-z-głoską-c-1

gra-planszowa-z-głoską-cz

Gra-planszowa-z-głoską-G

Gra-planszowa-z-głoską-L

Gra-planszowa-z-głoską-s

Gra-planszowa-z-głoską-SZ-1

Gra-planszowa-z-głoską-Z

Gra-planszowa-z-głoską-Ż

 

Polecam strony :

 1. Mimomowa.pl – są tutaj gry i zabawy logopedyczne
 2. https://www.youtube.com/watch?v=CA5fc6e-eZw- ćwiczenia aparatu mowy
 3. https://www.youtube.com/watch?v=aHTvf6vs320- odgadywanie dźwięków
 4. https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I- logopedia na wesoło, ćwiczenia oddechowe
 5. https://www.youtube.com/watch?v=aHTvf6vs320- odgadywanie dźwięków
 6. https://www.youtube.com/watch?v=YZ3uXxuSW9I – głoska [s]
 7. https://www.youtube.com/watch?v=Vq-J4aqUJhM- seplenienie międzyzębowe
 8. https://www.youtube.com/watch?v=PvBOV-UWCOg – głoska [ż]
 9. https://www.youtube.com/watch?v=yfCB8APoeBo – głoska [sz]
 10. https://www.youtube.com/watch?v=82cmcm81sHY- głoska [sz]
 11. https://www.youtube.com/watch?v=gCyXm4WpE_w- głoska [cz]
 12. https://www.youtube.com/watch?v=IWNdZ5e_N7A – głoski [szcz]
 13. https://www.youtube.com/watch?v=JvV1YVuCSk8- głoska [l]
 14. https://www.youtube.com/watch?v=ed2Ss-my08I- głoska [dź], [ć]
 15. https://www.youtube.com/watch?v=RB1OxRBZ_RE- głoska [r]

 

                                             nauczyciel logopedii Bożena Pospiech

Więcej ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Propozycje zajęć muzyczno – ruchowych – 17.06.2020

 

Propozycja zajęć muzyczno – ruchowych – 10.06.2020

Oto propozycja zajęć muzyczno – ruchowych – 4.06.2020

 

Kolejna propozycja zajęć muzyczno – ruchowych – 28.05.2020

Propozycja zajęć muzyczno – ruchowych – 21.05.2020

 

Propozycja zajęć muzyczno – ruchowych – 14.05.2020

 

Oto propozycja zajęć muzyczno – ruchowych – 7.05.2020

https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk

https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo

https://www.youtube.com/watch?v=_MJUccU_vp4

https://www.youtube.com/watch?v=MQReD1Ld1a0

 

Propozycja zajęć muzyczno – ruchowych – 30.04.2020

https://www.youtube.com/watch?v=O-4Pq1CYrtI

https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I

 

Przedstawiamy propozycję zajęć muzyczno – ruchowych – 23.04.2020

https://www.youtube.com/watch?v=Fm3ee-O7H7w

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs

 

Przedstawiamy propozycję zajęć muzyczno – ruchowych – 16.04.2020

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo

 

 

Więcej ZADANIA DLA 6 – LATKÓW

ZADANIA DLA 6 – LATKÓW

Drodzy rodzice       

            

Gotowość/dojrzałość szkolna to po prostu gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole.  Dziecko gotowe do bycia „pierwszakiem” jest przygotowane do spełniania obowiązków szkolnych. Na gotowość szkolną dzieci składają się osiągnięcia rozwojowe, rozpatrywane w strefie: fizycznej, umysłowej i emocjonalno-społecznej. Przedszkole , w normalnych warunkach,  zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej . Dlatego dostosowując się do obecnej sytuacji proponujemy dzieciom 6 – letnim ćwiczenia  rozwijające i przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.

18.06.2020.- 6 latki – kliknij

10.06.2020 -6 latki – kliknij
4.06.2020 – 6 latki – kliknij

28.05.2020.- 6 – latki – kliknij
21.05.2020 – 6-latki – kliknij
14.05.2020 – 6- latki – kliknij
7.05.2020 – 6 -latki – kliknij
29.04.2020 – 6 latki – kliknij
23.04.2020 – 6 latki – kliknij
16.04.2020 – 6 latki- kliknij
2.04.2020 – 6 latki – kliknij