Category: Aktualności

Więcej o: 10.11.20 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10.11.20 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 10 listopada w naszym przedszkolu odbył się koncert patriotyczny on line pt: „Polska, nasz wolny kraj”. Koncert poprowadziła i zaśpiewała Patrycja Lipińska – aktorka, wokalistka, animatorka, twórczyni edukacyjnych imprez dla dzieci.. Gościem specjalnym był trębacz Teatru Roma, Pan Daniel Kalamon. Podczas prezentacji, przedszkolacy poznali postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, omówiony został strój Ułana, przybliżono symbole narodowe Polski. Celem koncertu było: kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji. Rozbudzanie i pogłębianie postaw patriotycznych – oddanie hołdu walczącym za Ojczyznę, oraz rozwijanie muzykalności – poznanie pieśni patriotycznych.        O godzinie 11.11 nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego, tym samym przedszkole włączyło się do akcji MEN „Szkoła do hymnu”.

FILMIKI

IMG_7606

IMG_7611

IMG_7620

Więcej o: 4.11.2020 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

4.11.2020 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 4 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały część artystyczną, były wiersze, tańce i piosenki. Następnie pani dyrektor Jolanta Kokocińska dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy pasowany przedszkolak otrzymał dyplomik i upominek. Po części oficjalnej, nastąpił słodki poczęstunek. Był to dzień pełen emocji i miłych wrażeń, który na długo pozostanie w pamięci dzieci.

FILMIKI

IMG_7546

IMG_7545

IMG_7458

IMG_7547

Więcej o: ZŁOTA POLSKA JESIEŃ

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ

W dniu 15 października 2020 roku odbyło się podsumowanie przeglądu plastycznego Złota Polska Jesień. Na przegląd wpłynęło 15 prac – 6 z grupy I i 9 z grupy II.

Bardzo dziękujemy dzieciom i rodzicom za duże zainteresowanie, wielki wkład pracy i udział w tym przeglądzie. Przepiękne prace można było podziwiać na wystawie w naszym przedszkolu. Liczyło się zaangażowanie, pomysłowość i wkład pracy rodziny.

Za udział w przeglądzie dzieci otrzymały dyplomy i upominki.

 

Więcej o: 18.09.2020 SPRZĄTANIE ŚWIATA

18.09.2020 SPRZĄTANIE ŚWIATA

Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World, który wywodzi się z Australii. Został zapoczątkowanego w 1989 roku. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Sprzątanie świata ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz wykonywanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Nasze przedszkole co roku uczestniczy w tej akcji. Bierzemy udział w sprzątaniu „naszej małej Ojczyzny”. Dzieci z grupy II wybrały się na wycieczkę nad jezioro, aby tam zrobić na małym odcinku porządki. Śmieci było dużo. Przedszkolaki świetnie sobie z tym poradziły. Wszyscy chętnie zbierali puste butelki, opakowania i porzucone kartony. Udało się nazbierać 4 worki śmieci. Cieszymy się, że mogliśmy choć w małym stopniu mieć wpływ na ochronę naszej przyrody.

Więcej PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA

PROCEDURA

ORGANIZACJI OPIEKI

W PRZEDSZKOLU NR 13 „SŁONECZKO”

Opracowano na podstawie:
Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567);
Art. 68, ust.1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 ze zm.);
Statutu Przedszkola nr 13 „Słoneczko”” w Koninie.
§ 1.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ – JEŻELI W NINIEJSZEJ PROCEDURZE JEST MOWA O:

Przedszkolu/placówce – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 13 „Słoneczko” w Koninie

Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola nr 13 „Słoneczko” w Koninie

Dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola nr 13 „Słoneczko” w Koninie

Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców/prawnych opiekunów wychowanków Przedszkola
nr 13 „Słoneczko” w Koninie

Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 13 „Słoneczko” w Koninie
Woźnych oddziałowych – należy przez to rozumieć pracowników obsługi, tj. woźne oddziałowe i pomoce nauczyciela zatrudnione w Przedszkolu nr 13 „Słoneczko” w Koninie
Salach – należy przez to rozumieć sale zajęć i zabaw/pomieszczenia w których będą przebywały dzieci przydzielone do poszczególnych grup.

§ 2.
ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJĄCA PRACOWNIKÓW I DZIECI

 1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, tj.: kaszel, katar, podwyższona temperatura.

 2. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dziecka, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 3. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez jednego rodzica bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.

 4. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, w której spożywa również posiłki.

 5. Do grupy przyporządkowanych jest dwóch nauczycieli naprzemiennie oraz jedna woźna oddziałowa i nauczyciele realizujący zajęcia dodatkowe: j. angielski i religia.

 6. W grupie może przebywać 25 dzieci.

 7. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi 1,5m.

 8. Poszczególne grupy dzieci nie mogą się ze sobą spotykać w budynku przedszkola, tzn. nie będą organizowane spotkania integracyjne, wspólne uroczystości, zajęcia z zewnątrz. Nie będzie otwartych uroczystości dla rodziców.

 9. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu, mogą także korzystać z wyznaczonych urządzeń zabawowych, które będą dezynfekowane lub myte detergentami przed wyjściem dzieci na plac.

 10. Sale będą wietrzone co godzinę i w miarę potrzeb.

 11. W salach w których będą przebywać dzieci usunięto: dywany, firany i inne materiałowe ozdoby okien (nie dotyczy rolet okiennych) oraz wszystkie przedmioty i zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować szczególnie przedmioty i zabawki pluszowe, materiałowe, przedmioty drobne np. klocki, książki itp.

 12. Ostateczne ustalenia w sprawie usuwania z sal przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować podejmuje dyrektor wspólnie z nauczycielem i woźną oddziałową.

 13. Wykorzystywany sprzęt i zabawki będą dezynfekowane w miarę potrzeb.

 14. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów, zabawek z domu i zabierania przedmiotów i zabawek do domu.

 15. Dystans społeczny pomiędzy pracownikami, w każdej przestrzeni przedszkola wynosi minimum 1,5 m.

 16. Obowiązuje zakaz kontaktowania się personelu pionu kuchennego z dziećmi.

 17. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zakrywania ust i nosa podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci. Podczas pracy z dziećmi maseczki nie są konieczne.

 18. Personel kuchenny zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi, przygotowane posiłki ustawia na wózku kuchennym, wózek ustawia w wejściu do kuchni, skąd jest zabierany przez woźną oddziałową danej grupy.

 19. Woźna oddziałowa danej grupy podaje posiłek, sprząta po posiłku, dezynfekuje stoliki i krzesła, przygotowuje naczynia po posiłku do umycia i wyparzenia.

 20. Zadaniem nauczycieli i woźnych oddziałowych jest codzienne przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z powszechnie obowiązującym schematem i nie podawać ręki na powitanie.

 21. Zadaniem nauczycieli i woźnych oddziałowych jest dopilnowanie, by dzieci myły ręce jak najczęściej w szczególności przed posiłkami, po posiłkach, po powrocie ze spaceru po ogrodzie, po skorzystaniu z toalety.

 22. Zadaniem nauczycieli i woźnych oddziałowych jest codzienne przypominanie dzieciom o sposobie i konieczności zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.

 23. Zadaniem nauczycieli, którzy z racji wieku lub istotnych problemów zdrowotnych nie będą wykonywać pracy bezpośrednio z dziećmi, będzie organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość dla dzieci pozostających w domach.

 24. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie na terenie przedszkola osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i tylko w wyznaczonych obszarach (dostawcy, listonosz, instytucje państwowe), z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 25. Osobom postronnym wstęp na teren przedszkola jest zabroniony.

 26. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek zwracać uwagę na osoby wchodzące do przedszkola, w tym także rodziców, aby były przestrzegane obowiązujące zasady.

§ 3.
OBOWIĄZKI I ZADANIA RODZICÓW W TYM ZASADY KONTAKTU Z PRZEDSZKOLEM

 1. Dziecko może przyprowadzić i odebrać tylko jeden z rodziców, który nie może wykazywać żadnych objawów chorobowych.

 2. Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 3. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola zatrzymuje się przy drzwiach, używa dzwonka, oczekuje na otwarcie drzwi przez pracownika lub sprawdza czy może wejść do budynku.

 4. Do budynku można wejść tylko po zakryciu ust i nosa maseczką i po dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym, który wraz z instrukcją prawidłowego dezynfekowania znajduje się w holu przedszkola.

 5. Rodzice mogą wejść do przedszkola po spełnieniu następujących zasad:

1 rodzic z dzieckiem,

– dystans od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 metra,

– dystans od pracowników przedszkola 1,5 metra,

w szatni podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci może przebywać nie więcej niż 4 rodziców i ich dziecko,

– nie należy wchodzić do przedszkola, gdy w szatni jest czworo rodziców,

dlatego też konieczna musi być sprawna, szybka i skuteczna komunikacja z dzieckiem (nie przedłużanie pobytu rodzica w placówce),

– rodzic dopilnowuje, aby dziecko przed wejściem do sali umyło ręce wodą i mydłem (dzieciom do 6 roku życia nie dezynfekuje się rąk środkami do dezynfekcji),

rodzice proszeni są o niewchodzenie do toalety dzieci.

_ rodzice nie wchodzą do sal zajęć.

 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola z dniem 1 września jest jednoznaczne w wyrażeniem zgody na mierzenie temperatury, gdy dziecko będzie przejawiało oznaki chorobowe.

 2. Jeśli dziecko ma chorobę przewlekłą (alergię) rodzic zobowiązany jest w trybie natychmiastowym przedstawić zaświadczenie od lekarza o chorobie alergicznej.

 3. Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomieni zostaną o tym fakcie rodzice w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 4. Dziecko z przedszkola powinno być odbierane przez jednego z rodziców lub gdy nie ma takiej możliwości przez osobę upoważnioną.

 5. Zaleca się, aby ograniczyć ilość osób upoważnionych.

 6. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzice mają obowiązek mieć włączone telefony i odbierać wszystkie połączenia od dyrektora lub nauczycieli.

 7. Zadaniem rodziców jest codzienne przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z powszechnie obowiązującym schematem i nie podawać ręki na powitanie.

 8. Zadaniem rodziców jest codzienne przypominanie dzieciom o sposobie i konieczności zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.

 9. Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie i dostosowanie się do zaistniałej sytuacji, a także świadomość, że niedostosowanie się do nich może mieć wpływ na narażenie zdrowia pracowników przedszkola i przebywających w nim dzieci.

 10. Obowiązkiem rodziców jest systematyczne śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole13.konin.pl, w zakładce AKTUALNOŚCI.

 11. Obowiązkiem rodziców jest bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem na holl główny budynku należy zdezynfekować ręce w oznaczonym miejscu.

 2. Przedszkole prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików w salach i zmywalniach, klawiatur, włączników, toalety dziecięcej i toalety dla personelu.

 3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 4. Wszyscy pracownicy przedszkola są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice w miarę potrzeb, a dodatkowo woźne oddziałowe także w fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 5. Stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników.

 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i przy wejściu do przedszkola wywieszone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk, numery telefonów alarmowych, a w salach zajęć, zmywalniach i pomieszczeniach kuchni dodatkowo instrukcje stosowania maseczek i rękawiczek jednorazowych.

§ 5.

GASTRONOMIA

 1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci może odbywać się jedynie pod nadzorem nauczyciela/woźnej oddziałowej zgodnie z dotychczas obowiązującymi standardami higieniczno – sanitarnymi.

 2. Przy organizacji żywienia (kuchnia) obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy zachować zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego wśród pracowników kuchni, którzy mają obowiązek zachowania odległość stanowisk pracy i korzystania z środki ochrony osobistej, płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600 C lub je wyparzać.

 5. Dostawcy towarów mogą wchodzić do budynku tylko w wyznaczonych obszarach z zachowaniem wymogów sanitarnych.

 6. Towar od dostawców odbiera intendent.

 7. Intendent musi posiadać na sobie środki ochrony indywidualnej, które należy zmienić i/lub zdezynfekować po każdym kontakcie z dostawcą.

§ 6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są stosować środki ochrony osobistej zapewnione przez pracodawcę.

 3. W przedszkolu wyznacza się obszar, w którym będzie można odizolować osobę (dziecko, pracownika) w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie to oznaczone jest napisem „Izolatka” i jest wyposażone w środki ochrony i płyn do dezynfekcji.

 4. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie mogą przychodzić do pracy, ich obowiązkiem jest pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 5. Obowiązkiem wszystkich pracowników jest bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem nastąpi niezwłoczne odsunięcie go od pracy. Jednocześnie wstrzymane zostaje przyjmowanie dzieci i powiadomiona zostaje właściwa miejscowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.

 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. W sytuacji opisanej w pkt 6 nastąpi:

 1. sporządzenie przez pracownika kadr listy osób (dzieci i pracowników) przebywających w tym czasie w przedszkolu;

 2. stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i ustalone zostanie ewentualne wdrażanie dodatkowych procedur biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 1. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z dyrektorem, który w razie konieczności zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

§ 7.

INNE WAŻNE INFORMACJE

 1. Przedszkole pozostaje zamknięte dla wszystkich osób z zewnątrz z wyłączeniem dostawców i urzędników państwowych.

 2. Wszelkie sprawy, które prowadzi przedszkole są możliwe do załatwienia drogą elektroniczną przedszkole@p13.konin.pl lub telefoniczną 63 242 74 80.

 3. Najważniejsze informacje organizacyjne będą publikowane na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole13.konin.pl , której śledzenie jest obowiązkiem wszystkich zainteresowanych podmiotów.

 4. Procedura obowiązuje w równym stopniu pracowników, rodziców, dzieci i osoby trzecie w czasie trwania epidemii do odwołania.

 5. Łamanie i niedostosowanie się do zapisów niniejszej procedury będzie skutkowało:

 1. w przypadku pracowników wyciagnięciem konsekwencji wynikających z kodeksu pracy i/lub karty nauczyciela;

 2. w przypadku osób trzecich wezwaniem policji,

 3. w przypadku rodziców narażenie zdrowia pracowników przedszkola i przebywających w nim dzieci.

 1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe przekazywanie przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, mogących mieć wpływ na zdrowie dzieci uczęszczających do placówki.

PROCEDURA

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 1. Pracownicy przedszkola powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
  i Ministra Zdrowia
  , dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.

 • Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci,

 • Powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną

 • Stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik:

 • należy poddać gruntownemu sprzątaniu,

 • zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz

 • zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 1. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 2. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu
  (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 3. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
  w części przedszkola,
  w których przebywała osoba podejrzana
  o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych
  Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 1. Ważne numery telefonów:

Więcej o: ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dnia 25.06.2020 roku, odbyło się zakończenie roku szkolnego dla dzieci odchodzących do I klasy. Ze względu na ograniczone funkcjonowanie przedszkola, zakończenie odbyło się na placu przedszkolnym. Wszystkim absolwentom życzymy bezpiecznych wakacji i powodzenia w szkole.

 

ŻYCZENIA OD PANI DLA DZIECI.

Chcę wam życzyć na początek,
Żeby nauka szła jak z płatka
Żeby tyle było szóstek,
ile pszczół na polnych kwiatkach.
Żeby pochwał było tyle,
ile szyszek w gęstym borze,
żeby w szkole było milej
niż nad rzeką lub nad morzem.
Długopisy, wszystkie pióra
niechaj piszą mądrze, ładnie
i niech skrzypią tak jak żuraw,
kiedy błąd się gdzieś zakradnie.

Życzę zabaw z kolegami
kolegów do zabawy,
Szczęścia, zdrowia, pomyślności,
i w klasie pierwszej wiele wytrwałości.
Bądźcie zdrowe, miłe i radosne,
miejcie w sercach zawsze wiosnę.
Niech wam świeci promyk słońca,
Na cenzurkach szkół do końca.

 

DO SZANOWNYCH RODZICÓW”

Drodzy Rodzice, którzy przedszkole wkrótce opuścicie,
Ponieważ pewne doświadczenie mamy, i klasę I świetnie już znamy
Przyjmijcie od nas kilka rad,
By dziecko było z Was zadowolone i szkolnych stresów pozbawione:
– W zadaniach dziecku pomagajcie,
– Codziennie jego zeszyty sprawdzajcie,
– Na wywiadówki się nie spóźniajcie,
– Do wychowawcy się uśmiechajcie,
– O wszystkim z córką rozmawiajcie,
– I uwag syna wysłuchajcie,
– Nigdy nie mówcie dziecku, że…

„Ciągle wszystko robisz źle, jesteś leniem patentowym,
Do nauki nie gotowym.
Masz dziurawe ręce i dwie lewe nogi,

Co z Ciebie wyrośnie mój synusiu drogi,
Kim będziesz w przyszłości, moja córuś miła?
Ciągle do nauki będę cię goniła.”

A Wasze dziecko ma już siedem lat
I potrzebuje Waszych mądrych rad,
Mówcie mu zatem o każdej porze,
Że jeśli zechce, to wszystko może,
Że nie jest gorsze od innych dzieci,
I że dla niego też słońce świeci.

Więcej Przegląd kolęd i pastorałek 23.01.2020

Przegląd kolęd i pastorałek 23.01.2020

Już po raz piętnasty w Przedszkolu nr 8, odbył się przegląd kolęd i pastorałek konińskich przedszkolaków. Do Janka Wędrowniczka przybyli mali artyści   z konińskich placówek przedszkolnych. Nasze przedszkole reprezentowały:

Natalia Cieślak

Anastazja Lenartowska

Amelka Sawicka

Zosia Struglińska

Ola Węglarczyk

Dziewczynki, pod opieką Pani Renaty Nowickiej wykonały piosenkę  pt. „ Boże Narodzenie”

Podczas koncertu wszystkim udzielił się wspaniały nastrój, podkreślony dodatkowo piękną dekoracją. Na wszystkich uczestników czekały dyplomy, drobne upominki i gromkie brawa.

Więcej o: Bal karnawałowy 22.01.2020

Bal karnawałowy 22.01.2020

Bal karnawałowy dla  przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją  bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. W naszym przedszkolu w dniu balu, już od rana pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za  bohaterów znanych bajek i nie tylko. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu panią animatorkę, która zachęcał dzieci  do tańca i zabawy. Przedszkolaki świetnie bawiły się w rytm muzyki porywającej do tańca oraz brały udział  w najróżniejszych konkursach. Nie zabrakło również konkursów, w których wszyscy chętnie uczestniczyli. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Bajkowa atmosfera na długo pozostanie w pamięci naszych pociech

 

Więcej o: Dzień Babci i Dziadka 17 i 24.01 2020

Dzień Babci i Dziadka 17 i 24.01 2020

         Babcia i dziadek to osoby wyjątkowe dla każdego z nas, niezależnie od wieku, zamożności czy wykonywanej pracy. Służą pomocą, są zawsze cierpliwi i wyrozumiali. Święto Dnia Babci i Dziadka jest doskonałą okazją aby im podziękować za obecność, wsparcie w trudnych sytuacjach i pomoc każdego dnia, a także udzielanie rad. Dziadkowie są dla swych wnuków wspaniałymi przyjaciółmi i często nauczycielami świata i życia. To dzięki nim dzieci odczuwają uroki dzieciństwa, bo przy dziadkach czują się najważniejsze, bo dziadkowie tak właśnie traktują swoje wnuczęta. Uroczystości jakie odbyły się w naszym przedszkolu z okazji ich święta przebiegały  w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci zaprezentowały piękny i wzruszający program artystyczny dziękując swoim ukochanym dziadkom  za życzliwość, opiekuńczość, poświęcenie i uwagę okazywane każdego dnia i za to, że po prostu są.W podziękowaniu wręczyły kalendarze na 2020 rok z wizerunkiem swego zdjęcia.