Kategoria: pu-Zajęcia dodatkowe

Więcej Język angielski

Język angielski

JĘZYK  ANGIELSKI

Zajęcia prowadzi Pani Eliza Kosmalska

 Cele programu:

 1. Rozwój sprawności i kompetencji językowych.
  • sprawność rozumienia ze słuchu – akcent położony na rozwijanie sprawności zrozumienia słuchowego w zakresie określonym poprzez treści nauczania,
  • sprawność mówienia – występuje prawie wyłącznie w połączeniu z nauką piosenek, rymowanek, wierszyków,
  • inne umiejętności – opanowanie piosenek, wyliczanek i wierszy objętych programem, umiejętność zabawy w gry językowe, umiejętność korzystania ze słownika obrazkowego.
 2. Zakres tematyczny – ściśle zintegrowany z programem wychowania w przedszkolu. Treści nauczania obejmują podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego.

Zadania:

 • rozwijanie u dzieci wiary we własne możliwości językowe,
 • zapewnienie dostępu do stosowanych materiałów autentycznych, w tym głównie piosenek i wierszy w wykonaniu dzieci angielskich, bajek oraz kaset do książek kursowych,
 • stopniowe przygotowanie dzieci do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego – poprzez uwrażliwienie dzieci na język angielski spotykany w codziennym życiu, poza zajęciami języka angielskiego,
 • zapewnienie dzieciom możliwości stosowania języka angielskiego jako narzędzia przy wykonywaniu indywidualnych czy też zespołowych projektów, w tym prac plastyczne-językowych,
 • rozwijanie u dzieci postawy ciekawości, otwartości i akceptacji wobec innych kultur.
Więcej Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

ZAJĘCIA  PLASTYCZNE

Zajęcia prowadzi Pani Sylwia Jaskólska

Cele zajęć:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych reakcjach z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Więcej Zajęcia rytmiczno – taneczne

Zajęcia rytmiczno – taneczne

ZAJĘCIA  RYTMICZNO – TANECZNE

Zajęcia prowadzi Pani Elżbieta Chojnacka

Zajęcia opierają się na formach aktywności dziecka:

 • śpiew i mowa,
 • ruch przy muzyce,
 • gra na instrumentach,
 • rozwijanie twórczej inwencji dziecka.

Wszystkie formy umuzykalniania są ze sobą ściśle zintegrowane a treści i metody powiązane z treściami innych działów programowych. Praca w przedszkolu jest powiązana z porami roku, świętami, różnymi uroczystościami, dlatego dobrze dobrane treści muzyczne bardzo dobrze wpływają na ogólny rozwój dziecka. Przeżycia muzyczne związane z wykonywaniem zadań muzycznych mają ogromny wpływ na rozwój dyspozycji psychicznej dzieci. Rozwój analizatora słuchowego, rozwój koncentracji uwagi, pamięci muzycznej, logicznego myślenia i mowy – odbywa się w procesie różnorodnych bodźców muzycznych. Zajęcia pełne śpiewu, zabaw ruchowych i tańca, stwarzają możliwość zaspokojenia u dzieci potrzeby ruchu i przeżyć emocjonalnych.

Zabawy i zajęcia umuzykalniające wykazują korelację wszystkich treści programowych:

 • zdrowotnych – ruch dzieci,
 • społeczno-moralnych: dzieci uczą się współdziałać w grupie, często bawią się i ćwiczą w parach i muszą dostosować się do kolegi,
 • umysłowych – repertuar zabaw i piosenek dostosowany jest do aktualnej tematyki,
 • wychowania estetycznego – dzieci mają okazję przeżywać muzykę wg swoich możliwości.