Kategoria: pu-Zajęcia specjalistyczne

Więcej Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia psychoedukacyjne

ZAJĘCIA  PSYCHOEDUKACYJNE

Zajęcia prowadzi Pani Aneta Krzyżanowska.

Cele zajęć:

 • poprawa funkcjonowania dziecka na różnych płaszczyznach rozwojowych,
 • wypracowanie umiejętności interpersonalnych,
 • podnoszenie samooceny,
 • rozwijanie sfery emocjonalnej,
 • praca nad wzmocnieniem odwagi społecznej,
 • redukowanie stresu i napieć emocjonalnych,
 • praca z kryzysami rozwojowymi.

Zasady pracy w trakcie realizacji działań wspierających:

 • zasada pełnej indywidualizacji pracy poprzez dostosowanie przebiegu zajęć do rodzaju, zakresu i stopnia nasilenia zaburzeń występujących u dziecka,
 • dostosowanie czasu trwania zajęć do wydajności psychicznej dziecka,
 • stosowanie zadań dostosowanych do możliwości dziecka oraz zapewnienie warunków do ich realizacji,
 • stopniowanie trudności poprzez przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do złożonych,
 • mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń, zasada bezwzględnej akceptacji i dobrego kontaktu z dzieckiem.
Więcej Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

GIMNASTYKA  KOREKCYJNA

Zajęcia prowadzi Pani Anna Trawczyńska

Cele zajęć:

 •  skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej w miarę możliwości do stanu prawidłowego,
 • podnoszenie ogólnej sprawności organizmu poprzez zwiększenie zakresu ruchów w stawach, wzmacnianie siły mięśni,
 • wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • zapobieganie pogłębianiu się wady postawy,
 • wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej i kręgosłupa,
 • usunięcie dystonii mięśniowej,
 • rozciąganie mięśni przykurczonych,
 • wzmacnianie mięśni osłabionych,
 • wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu,
 • zwiększenie pojemności życiowej płuc,
 • wdrażanie do reakcji ruchowej,
 • poprawienie równowagi.
Więcej Praca wyrównawcza III

Praca wyrównawcza III

Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym

Zajęcia prowadzi Pani Renata Nowicka

Program przeznaczony jest dla dzieci 5-letnich, wolniej rozwijających się i ma za zadanie wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną, aby zapewnić im sukcesy w nauce szkolnej.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu – każda grupa dwa razy po 30 minut.

Cele zajęć:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
 • wyrównywanie dysharmonii rozwojowych,
 • wspomaganie rozwijania orientacji przestrzennej,
 • wspomaganie w dostrzeganiu rytmów i zrozumienia rytmicznej organizacji czasu,
 • wspomaganie w wiązaniu przyczyn ze skutkiem,
 • wspomaganie kształcenia umiejętności liczenia, numerowania, dodawania i odejmowania,
 • wspomaganie w zakresie rozumowania potrzebnego do tworzenia pojęć i klasyfikowania,
 • wspomaganie w tworzeniu intuicji geometrycznych,
 • wspomaganie w konstruowaniu gier.
Więcej Praca wyrównawcza II

Praca wyrównawcza II

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci – wyrównywanie szans edukacyjnych

Zajęcia prowadzi Pani Beata Nawrocka-Gębka

Program przeznaczony jest dla dzieci 4-5 letnich w celu stymulowania i wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, aby wyrównać szanse edukacyjne.

Zajęcia odbywają się w czterech grupach, cztery razy w tygodniu – każda grupa dwa razy po 30 minut.

Cele zajęć:

 • stwarzanie sytuacji, które:

  – sprzyjają pozytywnym przeżyciom i prowokują do słownego ich określania,
  – prowokują do działania i nazywania tego, co dziecko czyni i do czego zmierza,
  – skłaniają do opisywania rzeczywistości i ustalania związków przyczynowo-skutkowych.

 • kształtowanie komunikatywności mowy i rozwijanie mowy jako czynności umysłowej,
 • poznawanie otaczającego świata za pomocą narządów zmysłów w toku zabaw i zajęć,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez stwarzanie okazji do rozmów, dyskusji i swobodnego wypowiadania się,
 • doskonalenie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej służącej osiągnięciu przez dziecko gotowości do nauki pisania oraz do korygowania nieprawidłowej techniki rysowania i pisania,
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych wprowadzających w świat relacji i związków wyrażonych kodem liczbowym.
Więcej Praca wyrównawcza I

Praca wyrównawcza I

Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania

Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Szkudlarek

Program przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich przejawiających trudności w koncentracji uwagi i zapamiętywaniu.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu – każda grupa dwa razy po 30 minut.

Cele zajęć:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
 • wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji poprzez: ćwiczenie koncentracji i uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, zdolności do zapamiętywania,
 • pomaganie dzieciom w wyciszeniu niepokoju ruchowego i skoncentrowaniu na realizacji obranego celu,
 • wspomaganie w skupianiu uwagi na tym co trzeba zapamiętać,
 • wdrażanie do uważnego patrzenia i obejmowania wzrokiem całej płaszczyzny, na której znajdują się obiekty do zapamiętania,
 • pomaganie w odtwarzaniu zapamiętanych informacji,
 • wspomaganie rozwoju pamięci wzrokowej,
 • kształtowanie umiejętności obdarzania uwagą drugiej osoby.
Więcej Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

TERAPIA  LOGOPEDYCZNA

Zajęcia prowadzi Pani Monika Łasińska

Cele zajeć:

 •  poprawna artykulacja głosek,
 • poprawna pisownia i wymowa wyrazów w zakresie omawianych głosek,
 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej,
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

Zadania:

 • usprawnienie narządów mowy,
 • wywołanie głosek,
 • usprawnienie techniki czytania i pisania,
 • usunięcie wadliwych form realizacji dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych prawidłowych.