1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
 1. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalane są na podstawie uchwały Rady Miasta.
 1. Rodzice ponoszą koszty przygotowania posiłków i tak zwaną opłatę stałą, którą ustala Rada Miasta.
 1. Dzieci w przedszkolu mogę korzystać z trzech posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek, w zależności od ilości godzin pobytu w placówce.
 1. Koszt posiłków wynosi:
  1. śniadanie –30 % dziennej stawki żywieniowej;
  2. obiad - 50% dziennej stawki żywieniowej;
  3. podwieczorek -20 % stawki żywieniowej.
 1. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:
  1. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określonego przez gminę, której wysokość wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową;
  2. opłata za wyżywienie.
 1. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor, w zależności od kalkulacji kosztów produktów zużytych do jego wytworzenia i jest niezależna od opłaty stałej. Kalkulacja kosztów przygotowania posiłków sporządzana jest przez intendentkę każdego miesiąca odrębnie.
 1. Ostatecznie opłaty są dokonywane z uwzględnieniem:
  1. odpisu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień;
  2. odpisu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w stosunku do zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, przekraczających czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
 1. Za zwłokę we wnoszeniu opłat przedszkole nalicza ustawowe odsetki zgodnie z art. 481 KC.
 1. Wpłaty są wnoszone do 10 każdego miesiąca, począwszy od października, na konto bankowe