PRZEDSZKOLE UDZIELA DZIECIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

Zajęcia realizowane w przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej to:

- zajęcia z logopedą – poniedziałek

- zajęcia z pedagogiem specjalnym – piątek

- zajęcia z psychologiem – czwartek

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - czwartek