Innowacje pedagogiczne

Rok szkolny 2017/18

Innowacja dla dzieci 5 i 6letnich  „W ZDROWYM  CIELE  ZDROWY  DUCH”

 GŁÓWNE CELE:

 • Zapoznanie z niektórymi rodzajami dyscyplin sportowych i tańca w celu  wytworzenia w dziecku potrzeby aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, która powinna być kontynuowana w jego dorosłym życiu.
 • Realizacja zadań w zakresie prowadzenia innowacji wspólnie z rodzicami i uświadomienie im korzyści jakie wynikają z uprawiania sportu i zainteresowań u dzieci.
 • Realizacja zadań poprzez nowe formy pracy.
 • Wykształcenie u dziecka nawyku codziennej aktywności fizycznej.
 • Promowanie aktywnego spędzania czasu.
 • Przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika.
 • Wyrabianie pozytywnych cech charakteru jak zdecydowanie, odwaga, pewność siebie, wytrwałość, zdyscyplinowanie.

 ZAGADNIENIA DO WDRAŻANIA I REALIZACJI INNOWACJI:

 1.  1.Promocja, propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców.
 2. Organizowanie twórczych zabaw ruchowych i ćwiczeń z elementami metod aktywizujących.
 3. Zorganizowanie „Sportowych dni w przedszkolu” wspólnie z rodzicami.
 4. Poznajemy dyscypliny sportowe: tenis ziemny i stołowy, piłka nożna, szermierka, zabawy i sporty  na śniegu, zumba, karate, pływanie.
 5. Zorganizowanie spotkań z pokazem z przedstawicielami omawianych dyscyplin.

 

W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy innowację pedagogiczną: „Chcemy być zdrowi i bezpieczni” – autorstwa Agnieszki Szkudlarek i Beaty Nawrockiej-Gębka.
Innowacja została zarejestrowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod numerem 5361.2.291.2014.

NOWATORSTWO INNOWACJI
Zasada wiązania teorii z praktyką to nowatorstwo naszego działania. Innowacja zawiera cele i treści dydaktyczne odpowiadające potrzebie tworzenia bezpiecznego środowiska życia oraz kształtowania odpowiedniej postawy wobec sytuacji, w których powstały bądź mogą powstać zagrożenia. Sposób ich realizacji został tak zaplanowany, aby każde dziecko świadomie i aktywnie brało udział w zdobywaniu wiedzy z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa poprzez samodzielne rozwiązywanie sytuacji problemowych, praktyczne działania i doświadczenia.
Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu całego roku szkolnego podczas realizacji tygodniowych obszarów tematycznych i w trakcie pojedynczych zajęć, również poprzez uczenie okolicznościowe oraz prewencję zagrożeń, która polega na informowaniu dzieci o konsekwencjach podejmowanych działań i ewentualnych niebezpieczeństwach związanych z sytuacją, jaka może powstać w wyniku ich czynności.
W naszej innowacji obowiązywać będzie zasada zintegrowanego oddziaływania pedagogicznego, polegająca na wykorzystaniu treści zaczerpniętych z różnych obszarów edukacyjnych.