Podsumowanie

W dniu 27 czerwca odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu „Słoneczne przedszkole – atrakcyjne i dostępne”. W uroczystości uczestniczyła kadra zaangażowana w realizację projektu, Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, rodzice, Rada Rodziców, dzieci i personel przedszkola. Uroczystość rozpoczęła się tańcem „Polonez” i hymnem państwowym. Dzieci pożegnały się z przedszkolem, a także z realizacją projektu tańcem, piosenką i wierszem. Na zakończenie uroczystości Rada Rodziców zwróciła się z podziękowaniem do Pani Dyrektor za to, że dzieci mogły uczestniczyć w projekcie, że był on dla nich tak dużym wsparciem, a także dla rodziców.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU
„SŁONECZNE PRZEDSZKOLE – ATRAKCYJNE I DOSTĘPNE”

Czas realizacji projektu:

Od 1 sierpnia 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

Głównym celem projektu było: wsparcie działającego przedszkola przez zwiększenie jego atrakcyjności, poszerzenie oferty zajęć, upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego (38K, 32M) poprzez zwiększenie odsetka dzieci objętych wsparciem w nowo utworzonym oddziale oraz zwiększenie aktywności rodziców (28K, 3M) i włączenie ich w proces organizacji i działania edukacyjne placówki w latach 2011-2012.

Cele szczegółowe projektu przedstawiały się następująco:

 •  uatrakcyjnienie obecnej oferty placówki o dodatkowe zajęcia: z języka angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczno-taneczne,
 • zdiagnozowanie i zmniejszenie dysfunkcji rozwojowych poprzez zajęcia specjalistyczne: z logopedą, gimnastykę korekcyjną, terapię psychologiczną, zajęcia wyrównawcze,
 • zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi poprzez wspólny udział w proponowanych formach wsparcia,
 • zwiększenie świadomości i aktywności rodziców poprzez włączenie ich w działania edukacyjne,
 • wzbogacenie i rozszerzenie wiedzy dzieci na temat środowiska naturalnego.

Projekt adresowany był do 80 dzieci (45K, 35M) z miasta Konina i powiatu konińskiego gminy Kazimierz Biskupi województwa wielkopolskiego. Szczegółowy podział dzieci przedstawiał się następująco: dzieci 2,5, 3, 4, 5, 6-letnie na stałe korzystające z oferty placówki: 74 dzieci – (41K, 33M), dzieci 2,5-letnie, 3, 4 i 5-letnie korzystające z sobotnich zajęć (z wyłączeniem dzieci na stałe korzystających z projektu), 6 dzieci – 4K 2M, dla dzieci niepełnosprawnych – 5 dzieci (3K, 2M), dla dzieci z powiatu – 8 dzieci (6K, 2M) oraz dla rodziców – 31 rodziców (28K, 3M), w tym 8K bezrobotnych.

Projektem zarządzał koordynator projektu, specjalista do spraw organizacji, monitoringu i ewaluacji, specjalista do spraw rozliczeń finansowych, a także księgowa i kadrowa placówki. Pozostała kadra zaangażowana w realizację projektu to nauczyciele wychowania przedszkolnego z naszej placówki, nauczyciele specjaliści: logopeda, psycholog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, nauczyciele zajęć dodatkowych: od plastyki, rytmiki, języka angielskiego i woźna zatrudniona na soboty. Łącznie w projekcie pracowało 14 osób.

Promocja projektu przebiegała prawidłowo, zarówno wtedy kiedy projekt był wdrażany jak i w trakcie jego realizacji. Były emitowane ogłoszenia w lokalnych rozgłośniach radiowych: Radia PLANETA i Radia KONIN, a także w lokalnej prasie: „Przegląd Koniński”. Poza tym rodzice otrzymali foldery informacyjne, a dzieci znaczki okolicznościowe. Dla potrzeb realizacji projektu została założona i jest prowadzona strona internetowa.

Zadania jakie zostały zrealizowane w ramach projektu:

Zadanie 1. Formy wsparcia w stałych godzinach

W ramach realizacji projektu realizowano zajęcia dodatkowe z 6 grupami:

 • zajęcia z języka angielskiego 2 razy w tygodniu po 0,5 h
 • zajęcia rytmiczno-taneczne 1 raz w tygodniu po 0,5 h
 • zajęcia z plastyki 1 raz w tygodniu po 0,5 h

Łącznie w każdym miesiącu było realizowane po:

 • 24 h zajęć z języka angielskiego – 74 dzieci (41K i 33M)
 • 12 h zajęć rytmiczno-tanecznych – 74 dzieci (41K i 33M)
 • 12 h zajęć z plastyki – 74 dzieci (41K i 33M)

W ramach Klubiku Twórczy Przedszkolak odbylo się 12 przedstawień teatralnych i 11 audycji muzycznych.

W ramach nowo utworzonego oddziału sobotniego – co miesiąc realizowano 20 h zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W zajęciach sobotnich uczestniczyło 20 dzieci (12K i 8M).

Dla potrzeb realizacji zajęć dodatkowych, wydłużono czas pracy przedszkola o 1 godzinę dziennie dla dzieci realizujących podstawę programową – w oddziale dzieci 5 i 6-letnich, czyli w oddziale krótkim.

Były organizowane spotkania integracyjne grup:

 • 28.11.2011r. „Edukacja europejska – podróż po Europie”
 • 28.01.2012r. „Białe jest smerfne”
 • 14.05.2012r. „Baśń europejska”

Celem tych spotkań było: utrwalenie wiadomości o życiu ludzi z innych krajów, kształtowanie poczucia przynależności do swego kraju, do Europy, wzbudzanie szacunku do przedstawicieli różnych narodowości.

Dzieci uczestniczyły także w zajęciach muzealnych w Muzeum Okręgowym na naszym osiedlu. Celem tych spotkań i zajęć był bezpośredni kontakt ze sztuką, kulturą, a także samodzielne tworzenie wytworów sztuki.

Zadanie 2. Zajęcia specjalistyczne

W ramach realizacji projektu realizowane były zajęcia specjalistyczne.

W każdym miesiącu zostało zrealizowanych:

 • 25 h zajęć z logopedą – 29 dzieci (15M i 14K)
 • 20 h zajęć z psychologiem – 10 dzieci (4M i 6K)
 • 12 h zajęć z gimnastyki korekcyjnej – 74 dzieci (33M i 41K)
 • 32 h zajęć z pracy wyrównawczej – 32 dzieci (14M i 18K)

Zadanie 3. Pedagogizacja rodziców – włączenie w proces edukacyjny

W ramach tego zadania odbyły się trzy warsztaty dla rodziców:

 • 26.10.2011r. odbyły się warsztaty na temat: „Zdrowie mojego dziecka”, w którym wzięło udział 35 rodziców (31K i 4M)
 • 09.02.2012r. odbyły się warsztaty na temat: „Jak rozumnie kochać dziecko”, w których wzięło udział – 35 rodziców (31K i 4M)
 • 21.05.2012r. odbyły się warsztaty na temat: „Moje dziecko idzie do szkoły”, w których wzięło udział 25 rodziców (21K i 4 M)

Po zakończeniu warsztatów przeprowadzono z Uczestnikami anonimową ankietę ewaluacyjną.

W ramach tego zadania co miesiąc przez czas realizacji projektu była zakupywana literatura fachowa dla rodziców, która jest w dalszym ciągu do dyspozycji rodziców. Duża liczba rodziców korzystała z tych pozycji książkowych.

Zadanie 4. Wyjazdy edukacyjne

W ramach tego zadania zostały zaplanowane 4 wycieczki edukacyjne. Jak nazwa wskazuje „edukacyjne” miały one czegoś dzieci nauczyć, przybliżyć im, utrwalić poznane zjawiska.

Odbyły się następujące wycieczki:

 • 20.10.2011r. i 26.10.2011r. do Uzarzewa, w której uczestniczyło 63 dzieci
 • 30.11.2011r. do Kołacinka do Krainy Świętego Mikołaja, w której uczestniczyło 48 dzieci
 • 11 i 13 czerwca 2012r. do nadleśnictwa Grodziec, w której uczestniczyło 70 dzieci
 • 20.06.2012r. na ten dzień zaplanowana jest wycieczka do Rogowa, do krainy dinozaurów, ilość dzoeci 50

Dzięki realizacji projektu placówka została doposażona w następujące pomoce:
– pomoce do zajęć plastycznych,
– instrumenty muzyczne,
– stroje do tańca,
– zestaw płyt i książek do zajęć muzycznych,
– zakup sprzętu RTV: telewizor, DVD, radiomagnetofon, wieża z kolumnami,
– zakup kserokopiarki,
– zakup aparatu fotograficznego,
– zakup pomocy do pracy logopedy, w tym stolika z lustrem,
– zakup laptop, programu logopedycznego, luster logopedycznych,
– zakup pomocy do zajęć wyrównawczych,
– przybory do zajęć gimnastycznych, materace, ścieżka do ćwiczeń równoważnych,
– wykładzina dywanowa,
– stoliki i krzesła uczniowskie: 6 stołów uczniowskich, 36 krzeseł,
– szafy i regały na pomoce – 3 sztuki,
– literatura dla rodziców,
– organizacja wycieczek edukacyjnych,
– zakup apteczki wraz z wyposażeniem,
– zajęcia muzealne, artykuły do zajęć muzealnych,
– założenie i utrzymanie strony internetowej,
– montaż rozsuwanych drzwi,
– zakup tonera i papieru do ksera,
– artykuły biurowe,
– dla dzieci zostały zakupione podręczniki do nauki języka angielskiego.

Łączna kwota jaką przedszkole otrzymało na realizację projektu „Słoneczne przedszkole – atrakcyjne i dostępne” to 271 886,00 zł.

OSIĄGNIĘTE CELE:

 •  zwiększono szanse edukacyjne dzieci,
 • upowszechniono edukację przedszkolną na terenie miasta i powiatu konińskiego,
 • zintegrowano dzieci niepełnosprawne z pełnosprawnymi w proponowanych formach wsparcia,
 • zwiększono świadomość i aktywność rodziców,
 • uatrakcyjniono obecną ofertę placówki o nowe zajęcia dodatkowe i specjalistyczne,
 • zdiagnozowano i zmniejszono dysfunkcie rozwojowe dzieci,
 • wzbogacono i rozszerzono wiedzę dzieci na temat środowiska naturalnego.

Projekt zapewniał równość szans, wskazywał na zniesienie nierówności oraz zwalczał wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie religijne czy niepełnosprawność.

Projekt „Słoneczne przedszkole – atrakcyjne i dostępne” uwzględniał i zapewniał dostęp wszystkich dzieci i rodziców do zaplanowanych zadań, zapewniał wsparcie wszystkim dzieciom.

Przedszkole i dzieci, a także rodzice otrzymali wsparcie, jakie bez środków unijnych nie byłoby możliwe.