Praca wyrównawcza II

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci – wyrównywanie szans edukacyjnych

Zajęcia prowadzi Pani Beata Nawrocka-Gębka

Program przeznaczony jest dla dzieci 4-5 letnich w celu stymulowania i wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, aby wyrównać szanse edukacyjne.

Zajęcia odbywają się w czterech grupach, cztery razy w tygodniu – każda grupa dwa razy po 30 minut.

Cele zajęć:

 • stwarzanie sytuacji, które:

  – sprzyjają pozytywnym przeżyciom i prowokują do słownego ich określania,
  – prowokują do działania i nazywania tego, co dziecko czyni i do czego zmierza,
  – skłaniają do opisywania rzeczywistości i ustalania związków przyczynowo-skutkowych.

 • kształtowanie komunikatywności mowy i rozwijanie mowy jako czynności umysłowej,
 • poznawanie otaczającego świata za pomocą narządów zmysłów w toku zabaw i zajęć,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez stwarzanie okazji do rozmów, dyskusji i swobodnego wypowiadania się,
 • doskonalenie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej służącej osiągnięciu przez dziecko gotowości do nauki pisania oraz do korygowania nieprawidłowej techniki rysowania i pisania,
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych wprowadzających w świat relacji i związków wyrażonych kodem liczbowym.