MISJA  PRZEDSZKOLA

W  NASZYM  PRZEDSZKOLU:

– wychowujemy i kształcimy,
– dbamy o bezpieczeństwo dzieci,
– zapewniamy wszechstronny rozwój wszystkim dzieciom,
– u nas dzieci są kochane, szczęśliwe, traktowane podmiotowo,
– w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej kierujemy się dobrem dziecka,
– współpracujemy z instytucjami oświatowymi i instytucjami lokalnymi,
– przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole,
– prowadzimy szeroko rozwiniętą działalność ekologiczną,
– segregujemy odpady i zbieramy makulaturę,
– stwarzamy warunki do kontaktów z przyrodą,
– wyjeżdżamy na wycieczki edukacyjne,
– wydajemy gazetkę przedszkolną „Razem ze słoneczkiem”,
– przedszkole ma wypracowane swoje tradycje, metody i formy pracy, ma swój hymn i logo,
– co roku bierzemy udział w przeglądach artystycznych, konkursach, akcjach charytatywnych i imprezach organizowanych przez instytucje z zewnątrz.

NASZE  PRZEDSZKOLE:

– zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
– tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
– wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
– kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
– promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
– przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
– organizuje sprawne zarządzanie placówką,
– analizuje i ocenia efekty swojej pracy.