Innowacje pedagogiczne

Rok szkolny 2020/21

Innowacja pedagogiczna o nazwie „Show Pedagogika – Dyscyplina bez nakazów”

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji.

W większości placówek edukacji przedszkolnej w Polsce zauważono następującą tendencję: dzieci mają coraz większy problem ze skupieniem uwagi.

Informacje, które docierają do dzieci, z telewizji, internetu i gier są szybkie. Łącząc w sobie wrażenia słuchowe (muzyka i głos) i wrażenia wzrokowe a często wrażenia kinestetyczno – ruchowe (np. w grach) wpływają na atrakcyjność przekazu, odczuwanie pozytywnych doznań i powodują maksymalną koncentrację dziecka. Dziecko przyzwyczajone do takich bodźców staje się mniej podatne na komunikaty jednokanałowe (tylko słuchowe, tylko wzrokowe) co wpływa, że jest później odbierane przez nauczyciela i otoczenie jako gorzej koncentrujące się.

Badania wskazują, że dieta bogata w cukier (również z żywności przetworzonej) wpływa na nadruchliwość i nadpobudliwość dziecka. Dzieci nawet jeżeli siedzą na zajęciach, to ze względu na niezaspokojoną potrzebę ruchu, mogą skoncentrować się tylko na siedzeniu. Coraz częstsze są przypadki dzieci spacerujących podczas prowadzonych przez nauczyciela zajęć. Niezaspokojona potrzeba ruchu jest również przyczyną większości konfliktów w grupach i przyczyną zachowań agresywnych.

Główne cele wprowadzenia innowacji

Wdrożenie innowacji „Show Pedagogika – Dyscyplina bez nakazów” odpowiada na potrzeby dzieci.

 1. Zaspokojenie potrzeby otrzymywania atrakcyjnego komunikatu przez dzieci – Dzieci codziennie uczestniczą w spektaklach edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela. Stosowanie wielokanałowego przekazu w spektaklach (wzrok, słuch, dotyk, ruch) prowadzi do odbioru komunikatu przez dziecko jako atrakcyjnego.

 2. Zaspokojenie potrzeby ruchu dzieci – Wprowadzenie codziennie tańców wychowańców czyli atrakcyjnych zabaw muzyczno-ruchowych pomaga dzieciom uwolnić z ciał nadmiar energii w kontrolowany przez nauczyciela sposób. Dzieci mogą przenieść swoją uwagę na spokojniejszą zabawę i naukę.

 3. Zaspokojenie potrzeby godności własnej i wolności dziecka – Dziecko przestaje czuć się zmuszane do koniecznych w placówce aktywności i zachowań zgodnych z zasadami. Dziecko poznaje wartości wolności i szacunku na swoim doświadczeniu, czyli doświadcza wolności i czuje się szanowane. Dzięki temu uczy się szanować i dawać wolność innym. Atrakcyjność przekazu spektakli „Show Pedagogika – Dyscyplina bez nakazów” powoduje, że dzieci pragną uczestniczyć w zajęciach w wolności i szacunku.

 

Rok szkolny 2017/18

Innowacja dla dzieci 5 i 6letnich  „W ZDROWYM  CIELE  ZDROWY  DUCH”

 GŁÓWNE CELE:

 • Zapoznanie z niektórymi rodzajami dyscyplin sportowych i tańca w celu  wytworzenia w dziecku potrzeby aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, która powinna być kontynuowana w jego dorosłym życiu.
 • Realizacja zadań w zakresie prowadzenia innowacji wspólnie z rodzicami i uświadomienie im korzyści jakie wynikają z uprawiania sportu i zainteresowań u dzieci.
 • Realizacja zadań poprzez nowe formy pracy.
 • Wykształcenie u dziecka nawyku codziennej aktywności fizycznej.
 • Promowanie aktywnego spędzania czasu.
 • Przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika.
 • Wyrabianie pozytywnych cech charakteru jak zdecydowanie, odwaga, pewność siebie, wytrwałość, zdyscyplinowanie.

 ZAGADNIENIA DO WDRAŻANIA I REALIZACJI INNOWACJI:

 1.  1.Promocja, propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców.
 2. Organizowanie twórczych zabaw ruchowych i ćwiczeń z elementami metod aktywizujących.
 3. Zorganizowanie „Sportowych dni w przedszkolu” wspólnie z rodzicami.
 4. Poznajemy dyscypliny sportowe: tenis ziemny i stołowy, piłka nożna, szermierka, zabawy i sporty  na śniegu, zumba, karate, pływanie.
 5. Zorganizowanie spotkań z pokazem z przedstawicielami omawianych dyscyplin.

 

W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy innowację pedagogiczną: „Chcemy być zdrowi i bezpieczni” – autorstwa Agnieszki Szkudlarek i Beaty Nawrockiej-Gębka.
Innowacja została zarejestrowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod numerem 5361.2.291.2014.

NOWATORSTWO INNOWACJI
Zasada wiązania teorii z praktyką to nowatorstwo naszego działania. Innowacja zawiera cele i treści dydaktyczne odpowiadające potrzebie tworzenia bezpiecznego środowiska życia oraz kształtowania odpowiedniej postawy wobec sytuacji, w których powstały bądź mogą powstać zagrożenia. Sposób ich realizacji został tak zaplanowany, aby każde dziecko świadomie i aktywnie brało udział w zdobywaniu wiedzy z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa poprzez samodzielne rozwiązywanie sytuacji problemowych, praktyczne działania i doświadczenia.
Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu całego roku szkolnego podczas realizacji tygodniowych obszarów tematycznych i w trakcie pojedynczych zajęć, również poprzez uczenie okolicznościowe oraz prewencję zagrożeń, która polega na informowaniu dzieci o konsekwencjach podejmowanych działań i ewentualnych niebezpieczeństwach związanych z sytuacją, jaka może powstać w wyniku ich czynności.
W naszej innowacji obowiązywać będzie zasada zintegrowanego oddziaływania pedagogicznego, polegająca na wykorzystaniu treści zaczerpniętych z różnych obszarów edukacyjnych.