Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu – 3, 4-latki

 • 07:00 – 8:00
  Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawa indywidualna i zespołowa, słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej, prace porządkowe.
 • 8:00 – 8:15 zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
 • 8:15 – 8:30 czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
 • 8:30 – 9:00 śniadanie, mycie zębów – uczenie dzieci samodzielności.
 • 9:00 – 9:20
  Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej (w tym spacery i dalsze wycieczki).
 • 9:20 – 10:30
  Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach).
 • 10:30 – 11:30 zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • 11:30 – 11:50 czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
 • 11:50 – 12:20 obiad (przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku).
 • 12:20 – 13:45
  Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
  – odpoczynek /bajkoterapia/, /muzykoterapia/,
  – zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zbawy integracyjne,
  – zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne,
  – praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna /praca z dzieckiem zdolnym/,
  – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela,
  – dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, spacery, wycieczki, dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.
 • 13:45 – 14:00
  Udział dzieci w zajęciach dodatkowych: ruchowych, umuzykalniających, języka angielskiego – całą grupą. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.
 • 13:45 – 14:00 czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
 • 14:00 – 14:20 podwieczorek.
 • 14:20 – 15:00
  Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, z dziećmi zdolnymi. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu – 5, 6-latki

 • 8:00 – 8:30
  Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spotanicznej działalności zabawowej.
 • 8:30 – 9:00
  Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę. Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, praca dyżurnych. Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, uczenie dzieci samodzielności.
 • 9:00 – 9:15 czynności higieniczno-samoobsługowe, praca dyżurnych, mycie zębów.
 • 9:15 – 10:15
  Zajęcia dydyaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.
 • 10:15 – 11:15
  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dominacją działalności umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej prowadzone z całą grupą lub w małych zespołach w sali lub na powietrzu – wycieczki.
 • 10:00 – 11:00
  Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujący bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
 • 11:15 – 11:30
  Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, prace dyżurnych.
 • 11:30 – 12:15
  Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, zabiegi higieniczne w łazience, praca dyżurnych.
 • 12:15 – 13:45
  Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
  – kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
  – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie,
  – odpoczynek /bajkoterapia/ – wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych: zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
  – zabawy relaksacyjne, gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy integrujące grupę,
  – ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe,
  – zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne,
  – praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna /praca z dzieckiem zdolnym/.
  Powtarzanie wprowadzonego materiału, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
 • 13:45 – 14:00
  Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.
 • 14:00 – 14:15
  Podwieczorek – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
 • 14:15 – 16:00Czynności higieniczno-samoobsługowe, praca dyżurnych. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodoatkowych prowadzonych przez specjalistów, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dydaktyczno-wyrównawcza. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na  powietrzu. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci, kontakty okolicznościowe.