Regulamin

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Słoneczne przedszkole – atrakcyjne i dostępne”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Projekt jest realizowany przez Przedszkole nr 13 „Słoneczko” w Koninie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 sierpnia 2011 do 30 czerwca 2012 roku.
 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr: POKL.09.01.01-30-022/11-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy:
  Samorządem Województwa Wielkopolskiego, zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą, reprezentowanym przez: Panią Sylwię Wójcik – Wicedyrektor ds. Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na podstawie Upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Poznaniu numer 378/2011 z dnia 15 września 2011r. załączonego do niniejszej umowy, Miastem Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin 1), NIP: 6652899834,  REGON: 311019036  zwanym  dalej  „Beneficjentem”, reprezentowanym przez: Panią Jolantę Kokocińską – Dyrektor Przedszkola nr 13 „Słoneczko” w Koninie na podstawie pełnomocnictwa nr 121 z dnia 9 sierpnia 2011 r. Zawartej w dniu: 27 października 2011 roku.
 4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Beneficjencie – należy przez to rozumieć miasto Konin/ Przedszkole  nr 13 ”Słoneczko”
Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 13 „Słoneczko”
Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Słoneczne przedszkole atrakcyjne i dostępnej” – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej
Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć dziecko w wieku przedszkolnym, korzystające ze wsparcia w postaci bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych będących przedmiotem Projektu.

§ 3

Cele projektu

 1. Celem głównym projektu jest:
  Wsparcie działającego przedszkola przez zwiększenie jego atrakcyjności, poszerzenie oferty zajęć, upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego (38 K, 32m) poprzez zwiększenie odsetka dzieci objętych wsparciem w nowo utworzonym oddziale sobotnim oraz zwiększenie aktywności rodziców (28K, 3M)  i włączenie ich w proces organizacji i działania edukacyjne placówki w latach 2011- 2012
 2. Celami szczegółowymi projektu są:
  Uatrakcyjnienie obecnej oferty placówki o dodatkowe zajęcia: język angielski, zajęcia plastyczne, rytmiczno – taneczne, zdiagnozowanie i zmniejszenie dysfunkcji rozwojowych poprzez zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, terapię zajęciową, zajęcia wyrównawcze zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi poprzez wspólny udział w proponowanych formach wsparcia zwiększenie świadomości i aktywności rodziców poprzez włączenie ich w działania edukacyjne, wzbogacenie i rozszerzenie wiedzy dzieci na temat środowiska naturalnego.

§ 4

Zakres wsparcia

 1. Zakres wsparcia dla Uczestników w ramach projektu obejmuje:
 • organizację zajęć dodatkowych z języka angielskiego
 • organizację zajęć dodatkowych z plastyki
 • organizację zajęć dodatkowych rytmiczno – tanecznych
 • organizację zajęć dodatkowych  w Klubiku Twórczy Przedszkolak:
  • zajęcia muzealne
  • audycje muzyczne
  • przedstawienia teatralne
 • organizację zajęć specjalistycznych logopedycznych
 • organizację zajęć specjalistycznych wyrównawczych
 • organizację zajęć specjalistycznych z psychologiem
 • organizację zajęć specjalistycznych z gimnastyki korekcyjnej
 • włączenie rodziców w działania edukacyjne
 • wyjazdy edukacyjne – wycieczki
 1. W trakcie świadczenia wymienionych powyżej form wsparcia prowadzone są dzienniki zajęć z listą obecności, karty wycieczek.
 2. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia dostępny jest w biurze Projektu  w Przedszkolu nr 13 „Słoneczko” w Koninie przy ul. Pogodnej 17.
 3. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.

§ 5

Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników

 1. Uczestnikami projektu mogą być dzieci:
  a) uczęszczające do Przedszkola nr 13 „Słoneczko” – których rodzice, zadeklarują chęć przystąpienia dzieci do projektu
  b) dzieci, które z braku miejsc nie dostały się do przedszkola – w nowo utworzonym oddziale sobotnim
 2. Rekrutacja skierowana do rodziców prowadzona będzie na terenie  Przedszkola nr 13 w Koninie. Do 26 sierpnia 2011 r. odbędzie się  w przedszkolu spotkanie z rodzicami celem przedstawienia założeń, działań i zasad udziału w projekcie.
 3. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona do 05 września 2011 r.Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się do 30 sierpnia 2011r.  na terenie przedszkola poprzez:
  • zakwalifikowanie dzieci do zajęć specjalistycznych na podstawie przeprowadzonej obserwacji i opinii nauczycieli specjalistów
  • spotkania indywidualne z rodzicami (od 01 sierpnia 2011r. do 30 sierpnia 2011r.) – wypełnianie formularzy zgłoszeń
  • rozdawanie folderów, akcję plakatową, dystrybucję informacji o projekcie w lokalnej prasie i radio
  • upublicznienie list dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie (do 31 sierpnia 2011r.)

  Poza wyżej opisanymi kryteriami, nie przewiduje się żadnych innych ograniczeń              w dostępie do zajęć w szczególności ze względu na płeć, miejsce zamieszkania, niepełnosprawność czy status majątkowy.

6. Docelową grupę Uczestników projektu stanowi 70 dzieci i 31 Rodziców. W przypadku większej ilości dzieci będą utworzone większe grupy do zajęć dodatkowych i specjalistycznych.
7. W ramach realizacji projektu zostanie zmieniony czas pracy oddziałów 5 godzinnych realizujących podstawę programową o jedną godzinę.  Warunkiem pobytu dziecka w przedszkolu pracującym w wydłużonym czasie jest korzystanie   w tym dniu przez to dziecko z zajęć dodatkowych i specjalistycznych realizowanych w ramach projektu.
8. Możliwość skorzystania z dodatkowych godzin pracy przedszkola  w oddziale sobotnim, będzie uzależniona od wolnych miejsc.

§ 6

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:

a. nieodpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych  i specjalistycznych, na które się zakwalifikował,
b. udziału w wycieczkach edukacyjnych
c. udziału w warsztatach edukacyjnych – Rodzice
2. Każdy rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Projektu zobowiązany jest do:
a. dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie,
b. aktywnego i systematycznego udziału dzieci w działaniach projektowych,
c. potwierdzania obecności dziecka na zajęciach dodatkowych i specjalistycznych w formie wpisania obecności w dziennikach zajęć dodatkowych na listach uczestników i potwierdzonych podpisem prowadzących.
d.  Usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach,  potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna prawnego,
e. wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli  i ewaluacji projektu,
f. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w projekcie.
3. W celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w paragrafie 5 rodzic lub opiekun prawny Uczestnika projektu jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:
a. Formularza rekrutacyjnego/deklaracja uczestnictwa w Projekcie
b.  Wzory zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

§ 7

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

1. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika projektu ma prawo do rezygnacji z udziału jego dziecka    w projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do Biura projektu na  7 dni przed rozpoczęciem zajęć – bez podania przyczyn.
2. W trakcie realizacji projektu rezygnacja Uczestnika Projektu z udziału w projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą                   i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, Realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
4. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku niewypełniania postanowień zawartych w deklaracji uczestnictwa lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Koordynator projektu.
5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z udziału w projekcie Realizator Projektu będzie żądał od niego zwrotu poniesionych kosztów związanych z realizacją Projektu.

§ 8

Zasady monitoringu i kontroli

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnicy projektu i ich rodzice lub opiekunowie prawni oraz kadra zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie 01.08. 2011 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
2. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej www.przedszkole13.konin.pl
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
4. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora projektu  w porozumieniu z kadrą zarządzająca projektem.

Akceptuję warunki niniejszego regulaminu